In alle regio’s hebben intern begeleiders een training gevolgd over het nieuwe ontwikkelingsperspectief (OP) in ParnasSys. Naar aanleiding daarvan is bijlage 3 van ons ondersteuningsplan (OSP) enigszins aangepast.

Bijlage 3 van het OSP: de ondersteuningsstructuur

De bijlage ‘Ondersteuningsstructuur’ van het OSP beschrijft in zeven stappen de afgesproken ondersteuningsstructuur op onze scholen. Tijdens de trainingsbijeenkomsten over het nieuwe OP bleek dat aanpassing van deze bijlage nodig was, omdat de functie van het OP tijdens een bespreking in het ondersteuningsteam (OT) niet voor iedereen voldoende helder was. Daarom is bijlage 3 op dit punt aangescherpt en verduidelijkt. De aangepaste versie is inmiddels gepubliceerd op de website.

Aanpassingen

In bijlage 3 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd bij de stappen 4 en 5 in de ondersteuningsstructuur. Deze aanpassingen hebben we opgenomen in voetnoten. Dit betreft de volgende punten:

  1. Voordat de bespreking van een kind in het ondersteuningsteam (OT) plaatsvindt, moet het OP van dit kind in concept zijn geschreven. Het gaat in ieder geval om de beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren, de ondersteuningsbehoeften en het integratieve beeld van het kind.
  2. Ter voorbereiding op het OT ontvangen alle deelnemers dezelfde informatie. Daarbij geldt het OP als kerndocument. Ouders en externen herkennen in de beschrijving het kind en krijgen aan het begin van het OT de gelegenheid om aanvullingen te doen. Doordat alle deelnemers dezelfde informatie hebben, ontstaat overzicht.
  3. In het OT werken de deelnemers samen en krijgen met elkaar meer inzicht in de ontwikkeling van het kind. Deze bespreking is bedoeld om uitzicht te krijgen welke begeleiding het kind de komende periode krijgt.
  4. De (tussen-)evaluatie van de ontwikkeling van het kind beschrijven de deelnemers in het OT met elkaar aan de hand van ‘terugblik’, ‘stand van zaken’ en ‘vooruitblik’.

Kaders aanvraag arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen

In de documenten ‘kaders aanvraag toelaatbaarheidsverklaringen’ en ‘kaders aanvraag arrangementen’ is de ondersteuningsstructuur ook beschreven. Deze documenten zijn gebaseerd op bijlage 3 van het ondersteuningsplan. Daarom zijn de genoemde aanpassingen ook in deze documenten verwerkt. De beide documenten staan op de website.