In deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar, zowel de regiomanagers als de zorgmakelaar is aanwezig. De regiomanager vertelt over het samenwerkingsverband Berséba. Directeuren en IB-ers hebben verantwoordelijkheid om de doelen van passend onderwijs te realiseren. Hierbij is het Ondersteuningsplan van groot belang. De zorgmakelaar vertelt over de samenstelling en de rol van het Loket, het gebruik van Kindkans en licht de werkwijze toe bij de aanvraag van een ondersteuningsarrangement en een toelaatbaarheidsverklaring voor het gespecialiseerd onderwijs.