Voor het samenwerkingsverband betekent dit, dat Berséba in het jaarverslag de besteding van de door de school ontvangen middelen op hoofdlijnen zal verantwoorden. Voor de scholen betekent het, dat zij in hun jaarverslag expliciet moeten verantwoorden wat de school met de inzet van de Berséba-middelen van plan was (begroten dus) en wat het resultaat daarvan was (verantwoorden). Scholen en samenwerkingsverband hebben elkaar nodig om tot een goede verantwoording te komen.

In het ondersteuningsplan van Berséba is beleidsrijk begroten en verantwoorden als ontwikkeling in paragraaf 8.6.2 opgenomen. In de bijlagen bij het ondersteuningsplan staat in bijlage 2 onder paragraaf 2.2/punt b dit item ook genoemd: “De scholen begroten en verantwoorden de ontvangen middelen vanuit Berséba.”

Om te onderzoeken op welke manier dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, is in de regio Randstad in 2021 een pilot ‘beleidsrijk begroten en verantwoorden’ gestart. De voortgang van deze pilot is in het MT van Berséba regelmatig gedeeld. De pilot is in mei 2023 succesvol afgerond. Er is samen met de scholen een format ontwikkeld, dat gekoppeld is aan de drie programmalijnen van het ondersteuningsplan. In september 2023 is door Berséba besloten, dat deze wijze van verantwoorden ook in andere regio’s wordt ingevoerd.

De regio’s Noordoost, Midden en Zeeland ontvangen tijdens netwerkbijeenkomsten informatie over beleidsrijk begroten en verantwoorden. In een volgend nieuwsbericht werken we dit thema verder uit.