Vanuit inspectiebezoeken aan basisscholen wordt duidelijk, dat de Inspectie toeziet op een doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen. Dit geldt ook voor de middelen die de scholen ontvangen van Berséba. Verschillende scholen hebben inmiddels een herstelopdracht van de Inspectie gekregen, omdat er sprake is van onvoldoende inzicht in de doelmatigheid van de bestedingen. Het toezicht door de Inspectie laat zien, dat het belangrijk is om met elkaar hierin stappen te zetten.

In een vorige nieuwsitem zijn de scholen geïnformeerd over de bedoeling van beleidsrijk begroten en verantwoorden. Het nieuwe format is in alle regio’s gepresenteerd. In het format zijn de drie programmalijnen van het ondersteuningsplan (maatwerk, expertise en samenwerking) geïntegreerd.

Alle scholen gebruiken vanaf 2023 dit nieuwe format om de besteding van de Berséba-middelen te verantwoorden.
Voor het begrotingsjaar 2024 maken de scholen met dit nieuwe format een begroting voor de besteding van de Berséba-middelen. De scholen hebben inmiddels inzicht in het budget, dat zij in 2024 van Berséba ontvangen.

Beleidsrijk begroten en verantwoorden is niet eenvoudig. In de beleidsperiode van ons huidige ondersteuningsplan zullen we op dit gebied van en met elkaar leren en samen hierin verder ontwikkelen.