Wat hebben we gedaan met de ontvangen begrotingen?
In maart 2023 hebben de meeste directeuren het format beleidsrijk begroten en verantwoorden ingestuurd. Die directeuren hebben hierop een reactie ontvangen. Hierbij hebben we aangegeven, dat we in de pilot geen onnodig werk laten doen. Daarom hebben we geen ‘herziene begroting’ gevraagd. We adviseren wel notitie te nemen van de opmerkingen en deze te verwerken in de verantwoording over 2023 en in de begroting voor 2024.

Wat valt op in de aangeleverde begrotingen 2023
Een aantal directeuren heeft niet het format gebruikt met het rol-menu. Daardoor zijn posten soms onder een andere programmalijn opgenomen. Het rol-menu helpt om de posten onder de juiste programmalijn te zetten.
Het is mooi om te zien, dat posten zijn opgenomen als: inzet van de school maatschappelijk werker (SMW), inzet Ambulante Begeleiding voor gedrag en voor hoogbegaafdheid, inzet voor de plusklas en voor de klusklas.
Verschillende collega’s voeren posten op die niet onder de extra ondersteuningsmiddelen horen zoals: professionalisering van IB en OA (scholingsbudget), NT2 (gemeente), onderwijs aan Oekraïense kinderen (gemeente), specialisatie rekenen, lezen en BOUW (basisondersteuning; dus lumpsum), TOS (cluster 2 ). Je mag tot maximaal 5% van het schoolbudget inzetten voor materiaalkosten ten behoeve van extra ondersteuning. Een eerste scholing PCM of kindgesprekken kan wel opgenomen worden, als je hiermee als team een gezamenlijke impuls geeft en het aantoonbaar is dat de vaardigheden die opgedaan bij deze scholing structureel een plaats krijgen in de ondersteuning aan leerlingen. Kosten over verdere uitbouw, her- of nascholing vallen weer onder het scholingsbudget van lumpsum.

Welke aandachtspunten zijn er voor de begroting 2024?
In de bijlage vind je het format Begroting 2024 met daarin het rol-menu. Begin met het invullen van de grijze cellen (E 9, 10 en 11) onder het kopje ‘Berekening overdracht Berséba’. Je ziet bedragen verschijnen in de groene cellen (F5, O12, O30 en O47). Deze cellen zijn beveiligd.
Het rol-menu klapt open, als je achter de cijfers klikt onder de drie programmalijnen. Als je op het pijltje klikt zie je voorbeelden die je aan kunt klikken. Wil je meer informatie geven over dit onderwerp dan schrijf je die in de grijze balk als je de cursor in kolom H zet. Vul de bedragen in de grijze cellen van kolom O. Je ziet dat de groene cellen zich vullen en het saldo in cel O30 verandert.

Wat moet je in de verantwoording over 2023 opnemen?
We vragen om je verantwoording over 2023 te mailen. Neem de ingestuurde begroting als uitgangspunt en vul de grijze cellen in onder het kopje ‘Berekening overdracht Berséba’. Verwerk ook de gemaakte opmerkingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat posten kunnen verschuiven van maatwerk naar expertise. Sommige posten kun je niet verantwoorden, omdat deze kosten onder lumpsum vallen. Het gevolg is, dat je verantwoording qua tekst niet overeenkomt met die van je begroting 2023. Ook dat hoort bij de pilot.
Een aanvulling bij de verantwoording betreft de incidentele betaling die je in december 2023 hebt ontvangen. Deze betaling is een gevolg van de loonbijstelling in de CAO 2023-2024 die met terugwerkende kracht geldt per 1 juli 2023. Hierdoor zijn de personele uitgaven hoger dan begroot.
Van deze incidentele betaling heb je een beschikking ontvangen. Het bedrag van deze beschikking vul je in bij ‘Berekening overdracht Berséba’ in de grijze cel (H12) onder ‘Incidenteel’. Je ziet dat het saldo van de begroting (cel O30) niet wijzigt. De incidentele betaling komt wel bij het saldo in de ‘Verantwoording’ (cel O47).
Vul alleen het vak ‘Verantwoording: Activiteiten extra ondersteuning’ in. Je hoeft het vak ‘Begroting: Activiteiten extra ondersteuning’ niet opnieuw in te vullen!

Wanneer moet je de verantwoording 2023 en de begroting 2024 inleveren?

Je regiomanager ontvangt jouw formulier verantwoording en je begroting 2024 graag uiterlijk D.V. 16 februari 2024.
Vergeet niet de ‘Aanvullende informatie’ in te vullen. Wij gaan deze gegevens gebruiken om te benchmarken.