Hoe financiert Berséba scholen?
Berséba ontvangt van de overheid een budget om extra ondersteuning voor zorgleerlingen mogelijk te maken. De scholen voor gespecialiseerd onderwijs ontvangen ongeveer een derde van dit budget. De rest is bedoeld voor organisatie- en beleidskosten en voor de overdracht van middelen voor extra ondersteuning naar de reguliere basisscholen. De reguliere scholen realiseren de basisondersteuning vanuit de lumpsum.
Elk kalenderjaar ontvangen de scholen een beschikking van Berséba. Het bedrag in deze beschikking bestaat uit een vaste voet en een bedrag per leerling. Het bedrag per leerling is in de regio Randstad in de achterliggende sterk gestegen. Voor 2023 ligt dit bedrag rond de € 200,00 per leerling.

Waarom zijn we gestart met beleidsrijk begroten en verantwoorden?
De overheid vraagt van de schoolbesturen om in het bestuursverslag verantwoording af te leggen over de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband (SWV). Dit moet een doelmatige en een rechtmatige verantwoording zijn. Vooraf dient het schoolbestuur doelen te stellen of activiteiten te formuleren voor de besteding van het budget. Na afloop legt het bestuur verantwoording af over het realiseren van de doelen of de activiteiten en wat de werkelijke uitgaven waren.

Hoe vraagt Berséba tot nu toe verantwoording?
Vanaf de start van Passend Onderwijs vraagt Berséba van de scholen jaarlijks een verantwoording van de besteding van de Berséba-middelen. Op het verantwoordingsdocument waren de gegevens vooraf ingevuld, o.a. ook een ingeschat bedrag vanuit de lumpsum. Het is niet de taak van Berséba om verantwoording van besteding van de lumpsum te vragen. Daarom wordt dit bedrag inmiddels niet meer in de verantwoording meegenomen.

Wat gaat er veranderen?
We moeten toe naar een doelmatige en een rechtmatige verantwoording. Deze moet beleidsrijk zijn en dus gericht zijn op inhoudelijke doelen.  De omschakeling naar een inhoudelijke verantwoording vraagt een andere manier van nadenken over de besteding van de middelen. In regio Randstad loopt een pilot om dit beleidsrijk begroten en verantwoorden te verkennen en vorm te geven.

Terugblik op de pilot
In onze regio Randstad is een pilot uitgevoerd om de middelen van Berséba beleidsrijk te begroten en te verantwoorden. Hiervoor is een format opgesteld. De directeuren zijn tijdens een netwerkbijeenkomst gestart met het invullen van het format voor de eigen school. Elke directeur heeft na afloop van de bijeenkomst het format naar de regiomanagers gestuurd. De regiomanagers hebben op de ingevulde formulieren een persoonlijke reflectie gegeven. Het bleek best moeilijk te zijn om doelen te stellen, die vallen onder de extra ondersteuning.
Uit alle ingevulde begrotingen hebben de regiomanagers een lijst met opgegeven doelen opgesteld. Deze zijn tijdens het volgende netwerk besproken, zodat we met elkaar scherper krijgen wat basisondersteuning is en wat extra ondersteuning is. We constateren dat het een zoektocht is. Door het gesprek met elkaar zullen we dit onderscheid steeds scherper krijgen.

Welke volgende stap gaan we in 2023 zetten?
Op de tandemnetwerkbijeenkomst van november 2022 zijn de aanwezigen opnieuw geïnformeerd. De vragen die gesteld zijn, bevestigen het belang van voortdurend gesprek over dit onderwerp.
In het ondersteuningsplan zijn drie programmalijnen opgenomen, namelijk expertise, maatwerk en samenwerken. In de begroting van Berséba voor 2023 zijn budgetten gekoppeld aan deze programmalijnen op het niveau van de regio.
Vervolgens hebben we de programmalijnen ook verwerkt in een aangepast format voor beleidsrijk begroten en verantwoorden.

Tijdens de tandemnetwerken van maart 2023 zullen we dit thema weer aan de orde stellen. Ter voorbereiding sturen we de directeuren in januari 2023 het nieuwe format toe met de vraag om het in te vullen en mee te nemen naar het tandemnetwerk. Ook vragen we hen de tekst uit het bestuursverslag 2022 over de verantwoording van de Berséba-middelen mee te nemen. Beide zaken zullen we dan bespreken. Op deze manier leren we van elkaar en werken we samen om beleidsrijk begroten en verantwoorden steeds beter in de vingers te krijgen.

Hoe gaat het daarna verder?
In juni 2023 bespreekt het MT van Berséba de begroting 2024. Voor de herfstvakantie zijn de bedragen bekend die de scholen in 2024 van Berséba zullen ontvangen. Hierdoor kunnen de scholen het beleidsrijk begroten tegelijk met het voorbereiden van de schoolbegroting 2024 oppakken.