Elk jaar debatteert de Tweede Kamer met de minister van OCW over Passend Onderwijs. Dit jaar gebeurt dit op woensdag 5 april van 10 tot 16 uur. Verschillende onderwerpen staan op de agenda:

 • de plannen van minister Wiersma rondom hoogbegaafdheid
  De commissieleden debatteren met de minister over een brief van de minister. In deze brief beschrijft hij zijn visie over tot een passende aanpak en dekkend netwerk te komen voor hoogbegaafde leerlingen.
 • de planning voor verschillende wetsvoorstellen
  De volgende wetsvoorstellen worden in de planning van de minister genoemd.:
  a. Terugdringen verzuim
  De samenwerkingsverbanden zullen naar verwachting met ingang van 1 augustus een belangrijkere rol krijgen bij verzuim van leerlingen. Bij vrijstellingen van leerplicht zal altijd het onderwijsperspectief geformuleerd moeten worden.
  b. Versterking positie ouders en leerlingen
  Het is de bedoeling dat met ingang van 1 augustus 2024 het hoorrecht voor leerlingen verankerd is in de wet. Tevens zal op die datum het schoolondersteuningsprofiel onderdeel vormen van de schoolgids en moet er op die datum een goed functionerend ouder- en jeugdsteunpunt zijn.
  c. Governance samenwerkingsverbanden
  In elk samenwerkingsverband moet naar verwachting met ingang van 1 januari 2024 onafhankelijk toezicht geregeld zijn.
  d. Landelijke norm basisondersteuning
  De minister wil uiterlijk 1 augustus 2024 de landelijke norm voor basisondersteuning vastgelegd hebben. Dit betreft zeker de thema’s dyslexie, hoogbegaafdheid en leergedrag.
  e. Onderwijszorgarrangementen
  Op dit moment loopt er een pilot onderwijszorgarrangementen. De minister beoogt hiervoor uiterlijk 1 januari 2025 een wettelijke verankering gerealiseerd te hebben. Het onderzoeksrapport van Oberon over collectieve financiering van onderwijs en zorg vormt voor deze wetgeving een belangrijke basis.
 • Stand van zaken kwaliteitsverbetering leerlingvervoer
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leerlingvervoer. De minister is met de gemeenten in gesprek om de kwaliteit van het leerlingvervoer te verbeteren.