De Evaluatie Passend Onderwijs in 2020 heeft de discussie over een doelmatige besteding van middelen binnen het onderwijs verder aangezwengeld. Een conclusie vanuit deze evaluatie luidt: De doelmatigheid van de besteding van de ondersteuningsmiddelen is op landelijk niveau onbekend. Zie hiervoor het eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs, paragraaf 4.3, pagina 48.
Op dit punt sloegen veel Tweede Kamerleden aan met als gevolg dat het thema doelmatige besteding van middelen elke keer terugkomt bij besprekingen over de voortgang van de verbeteragenda passend onderwijs.

Onderzoeksrapport inspectie

In augustus 2023 is een onderzoeksrapport van de inspectie verschenen over doelmatige besteding van middelen door samenwerkingsverbanden. Dit betreft ook de middelen die vanuit Berséba naar de scholen gaan. De conclusie van dit rapport is: Samenwerkingsverbanden en scholen hebben te weinig zicht om daarop te kunnen sturen en daarop te kunnen verantwoorden. De inspectie concludeert verder dat veel samenwerkingsverbanden wel bezig zijn om meer zicht te krijgen op de doelmatigheid. De inspectie doet een aantal aanbevelingen:

  1. Laat de overheid een definitie van doelmatige besteding opstellen.
  2. Laat de analyse van de (extra) onderwijsbehoeften voor de school en voor het samenwerkingsverband leidend zijn voor de inzet van de middelen.
  3. Verrijk het kwaliteitsmanagement van scholen en samenwerkingsverbanden met expliciete aandacht voor de doelmatigheid van de bestedingen.
  4. Versterk de kritische dialoog binnen, met en tussen scholen over doelmatige besteding.

Berséba en de conclusies van de inspectie

Hoe verhouden de ontwikkelingen binnen Berséba zich tot de conclusie en de aanbevelingen van de inspectie? Daar kunnen we wel een paar dingen over zeggen:

  • Doelmatigheid is een criterium binnen onze bedrijfsvoering. Daarnaast leggen we ook de toets aan van rechtmatigheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. We zullen hierover binnen de bureauorganisatie en met de scholen in gesprek blijven.
  • In de cyclus van kwaliteitszorg is meer aandacht voor de doelmatigheid van (beoogde) bestedingen wel gewenst.
  • Het proces binnen Berséba om tot een doelmatiger besteding en verantwoording te komen past binnen de aanbevelingen van dit rapport. In alle regio’s van Berséba werken we aan beleidsrijk begroten en verantwoorden.
  • Berséba onderschrijft de focus op de (extra) ondersteuningsbehoeften als leidend principe voor een doelmatige inzet van middelen. De verbinding tussen een analyse van de ondersteuningsbehoeften en inzet van middelen kan versterkt worden.    
  • Een voortdurende kritische dialoog over beleidsrijk begroten en verantwoorden helpt om toe te werken naar een doelmatige besteding en verantwoording van de middelen. Dit is één van de beleidsvoornemens in ons huidige ondersteuningsplan.