De kaders voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen cognitief en medisch zijn wat betreft opbouw en leesbaarheid aangepast.

Aanleiding
De kaders voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een arrangement stonden tot op heden op onze website vermeld in verschillende documenten. Deze documenten waren niet altijd eenduidig en daarom verwarrend. Scholen hebben terecht gevraagd om dit te verbeteren door deze documenten samen te voegen en zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft geresulteerd in een document met kaders voor het aanvragen van een TLV en een document met kaders voor het aanvragen van een medisch of cognitief (ZML) arrangement. Ze zijn op landelijk niveau afgestemd en gelden dus voor alle regio’s. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Deze documenten staan op de landelijke pagina van het Loket, onder documenten.

Opbouw van de documenten
De documenten zijn volgens een vast stramien opgebouwd:

  • In de inleiding geven we de ondersteuningsstructuur weer. Dit is bijlage 3 van ons ondersteuningsplan.
  • Daarna beschrijven we de vereiste documentatie om een TLV of arrangement aan te vragen.
  • Ten slotte formuleren we de kaders die van toepassing zijn bij de aanvraag van een TLV of een arrangement

Kaders voor andere arrangementen
De school kan ook voor andere ondersteuningsvragen een arrangement aanvragen, bijvoorbeeld voor hoogbegaafdheid en gedrag. Deze arrangementen zijn regiospecifiek. De afzonderlijk regio’s stellen dus zelf de kaders op voor deze arrangementen. De documenten met deze kaders staan op de pagina’s van de afzonderlijke regio’s, te bereiken via het submenu Regio en loket.