Op 6 maart 2023 is een nieuwsbericht gepubliceerd over de regeling financiële medeverantwoordelijkheid (FMV). In dit tweede bericht over dit onderwerp gaan we wat specifieker in op de vraag hoe FMV in praktijk precies werkt. Hoe verwerkt Berséba deze regeling in de begroting? Hieronder nemen we als voorbeeld het proces na de leerlingtelling van 1 februari 2024.  

Wat verandert er in basis?
De kosten voor ondersteuning van leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs dragen we voor 100% solidair. Vanaf 2025 vindt hierop een aanpassing plaats. Deze aanpassing betreft leerlingen met een TLV SBO, SBO++ of SO-gedrag. Vanaf teldatum 1 februari 2024 vragen we voor de verwijzing van leerlingen met deze typen TLV een bijdrage van de scholen in de ondersteuningsbekostiging. De bijdrage per school verwerken we in onze begroting. Per regio tellen we alle bijdragen op. Dit resulteert in een totaalbedrag per regio, maar dat blijft niet bij Berséba op de plank liggen. Dit bedrag wordt per regio herverdeeld over alle reguliere scholen naar rato van het aantal leerlingen.
Deze systematiek wordt vanaf 2025 stapsgewijs ingevoerd. Zij geldt alleen voor leerlingen die vanaf 2 februari 2023 zijn ingestroomd in het gespecialiseerd onderwijs. Berséba monitort de  invoering nauwkeurig.  

Hoe ziet dit proces er vanaf 1 februari 2024 uit?
In het onderwijs vindt op 1 februari van elk jaar de leerlingtelling plaats. De bekostiging van 2025 is gebaseerd op de leerlingtelling van 1 februari 2024. Bij die telling passen we dus voor het eerst bovengenoemde werkwijze toe. Het proces verloopt als volgt:

 1. Bij iedere TLV die wordt afgegeven, meldt het Loket van Berséba of dit een leerling betreft die valt onder de FMV.
 2. Half februari 2024 vraagt Berséba de leerlinglijsten op bij de SBO- en SO-scholen van Berséba.
 3. Half februari 2024 zorgt Berséba voor een actueel overzicht van de leerlingen die uitgestroomd zijn naar het gespecialiseerd onderwijs buiten Berséba. Ook deze kosten moeten wij immers betalen.
 4. In week 12, half maart 2024 ontvangen de scholen een overzicht met leerlingen, die onder de regeling FMV vallen.
 5. In week 13, eind maart 2024 reageren de scholen of dit overzicht volgens hun gegevens juist.
 6. Voor de meivakantie ontvangen de scholen het definitieve overzicht met leerlingen, die onder de regeling FMV vallen.
 7. Berséba verwerkt in de maand juni de gegevens in de conceptbegroting 2025.
 8. In week 39, eind september 2024 bespreekt Berséba de conceptbegroting met de directeuren in de regio’s. In deze conceptbegroting heeft de regeling FMV een financiële vertaalslag gekregen.
 9. Na vaststelling van de begroting ontvangen de scholen de beschikking voor 2025, waarin de verwerking van de regeling FMV inzichtelijk is gemaakt. 

Hoe is de regeling zichtbaar in de begroting en de beschikking vanaf 2025?

 1. Na vaststelling door school en Berséba van de leerlingen die onder de regeling FMV vallen (zie hierboven onder punt 5), bepaalt Berséba welke bijdrage de school verschuldigd is volgens de regeling FMV. Deze bijdrage is het actuele bedrag per kind ter hoogte van de ondersteuningsbekostiging SBO. Dit bedrag wijzigt elk jaar volgens de normbekostiging vanuit de overheid.
 2. De school ontvangt geen factuur voor haar bijdrage aan de FMV. Berséba verwerkt deze bijdrage in haar begroting in een budget FMV.
 3. De optelling van de bijdragen van alle scholen leidt tot een totaalbedrag budget FMV per regio.
 4. Berséba herverdeelt dit totaalbudget per regio naar rato van het aantal leerlingen van elke reguliere basisschool op 1 februari 2024.
 5. Deze herverdeling betekent, dat:
  • elke school waarvan leerlingen verwezen zijn naar het gespecialiseerd onderwijs uit het budget FMV in de begroting een deel terugontvangt;
  • er sprake is van een herverdeeleffect: scholen met een beneden gemiddeld deelnamepercentage ontvangen t.o.v. hun bijdrage een groter deel terug en scholen boven het gemiddelde ontvangen een kleiner deel.
 6. Scholen die geen leerlingen verwezen hebben, ontvangen ook middelen vanuit de herverdeling. Zij hebben niets ingelegd, maar krijgen toch een deel van het budget. Hun totale budget stijgt dus.
 7. Berséba maakt in de begroting en de beschikking inzichtelijk hoe groot de bijdrage van elke school is en hoe de herverdeling er financieel uitziet. Daarmee zijn dan ook zowel de positieve als de negatieve herverdeeleffecten zichtbaar.

Voor vragen over deze materie kunt u contact opnemen via info@berseba.nl.