De bij Berséba aangesloten scholen en het Calvijn College hebben de intentie uitgesproken om ook nadat de looptijd van het JeX-experiment voorbij is gezamenlijk naar verbinding te (blijven) zoeken. Men weet zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een ononderbroken ontwikkeling van genoemde leerlingen.

De Raad van Bestuur van Colon en  het College van Bestuur van Coöperatie ZWN (CZWN) hebben samen met het College van Bestuur van het Calvijn College de volgende opdracht verstrekt:

  1. Kinderen binnen het reformatorisch PO en VO kunnen blijven en er geen uitstroom is naar niet-reformatorische hoogbegaafdheidsvoorzieningen.
  2. Het aanbod voor hoogbegaafden van PO en VO goed op elkaar is afgestemd.
  3. Er een uitgewerkt aanbod voor hoogbegaafden is, waar zowel PO als VO leerlingen van kunnen profiteren.

Aanbod betekent hier zowel lesinhouden (leerstof en vaardigheden) als de wijze waarop dat is georganiseerd, namelijk groepsgewijs en in een schoolsetting.

Hoe verliep het werkproces?
A. Het realiseren van een STRUCTURELE REGIONALE PO VO HB VOORZIENING, voor de leerjaren 7 en 8 PO en 1 en 2 VO.
We hebben onze opdracht als volgt geconcretiseerd:
Het doel wat we gesteld hebben is relevante/richtinggevende input te verzamelen op basis waarvan verkenning/nader onderzoek en advies voor vormgeving en uitvoering van de opdracht ter hand genomen kan worden.
Ons doel: juni 2024 is er een gedegen startnotitie, onderbouwd vanuit de wetenschap en getoetst in de praktijk. Aan de hand van de startnotitie kan HB-PO-VO-voorziening in de praktijk ten uitvoer worden gebracht.
Om dit realiseren heeft de werkgroep externe projectleiding ter beschikking.
De uitvoering van het project o.l.v. de externe projectleiders bestrijkt de periode december 2023 t/m juni 2024. Tussen december 2023 en april 2024 zijn met diverse doelgroepen gesprekken gevoerd. we noemen: directeuren, interne begeleiders en talentcoaches van PO-scholen. Er zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen bij JEX (ouders, kinderen en begeleiders). op de netwerken voor directeuren en interne begeleiders zijn discussies gevoerd/informatie opgehaald. Per locatie van het Calvijn College zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen uit PO en VO. De opbrengsten van al deze sessies zijn verwerkt in een zogenaamde startnotitie die recent (half juni 2024) is opgeleverd. na akkoordering door de bestuurders kunnen we de startnotitiei delen met de betrokkenen uit PO (directeuren, interne begeleiders en talentcoaches) en VO (lokatiemanagement, zorgcoördinatoren, HB-experts).


B/C. Het aanbod voor hoogbegaafden van PO en VO is goed op elkaar afgestemd en er is een uitgewerkt aanbod voor hoogbegaafden.
Binnen deze subopdracht hebben we de opbrengsten van het Jex-experiment verzameld. Deze opbrengsten zijn uitgangspunt voor de verdieping van opdracht A. Tevens vormen ze de basis voor overdracht van vergaarde kennis naar de PO -scholen en het VO.
In september is een eerste bijeenkomst belegd met interne begeleiders en talentcoaches van PO-scholen. Op de vervolgbijeenkomsten voor IBers en Talentcoaches (januari en april 2024) zijn vervolgacties uitgevoerd. Voor het VO werd input vanuit de zorgcoördinatoren op locatie Klein-Frankrijk-Goes uitgevoerd. ook zijn er informatieve sessies geweest richting MT van Calvijn College en richting locatie Tholen.
in het door de projectleiders uitgevoerde onderzoek is juist ook aandacht gegeven aan de verbinding tussen PO en VO.

Verdieping/vervolgopdracht
Hoe gaan we nu verder?

  1. Schooljaar 2024-2025: Voorbereiding en implementatie van voorzieningen op de verschillende lokaties van het Calvijn College (dit in samenwerking met de reformatorische PO-scholen in hun omgeving).
    De werkgroep stelt voor om de projectleiding op dit punt een vervolgopdracht te geven.
  2. Vanaf (kalenderjaar) 2025: Onderzoek uitvoeren naar wenselijkheid en mogelijkheid van aanbod aan hoogbegaafde leerlingen vanaf begin basisschool t/m eind voortgezet onderwijs. Het gaat dan dus om een eventueel forse uitbreiding van leeftijdsgroepen. Ook moet bekeken worden hoeveel dagdelen per week het gewenste/noodzakelijk aanbod georganiseerd moet worden.