Het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’ is op 23 april jl. door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. Naar verwachting zal de wet op 1 augustus 2025 in werking treden. In dit nieuwsbericht focussen we ons op het hoorrecht van leerlingen.

De evaluatie passend onderwijs in 2020 heeft geleid tot de conclusie, dat ouders en leerlingen te weinig betrokkenheid en invloed ervaren bij het ontvangen van passend onderwijs. De monitoring van de verbeteraanpak passend onderwijs wijst hier ook op.

De voorgestelde maatregelen in het eerdergenoemde wetsvoorstel moeten leiden tot grotere tevredenheid onder ouders en leerlingen. Door meer inspraak en betrokkenheid kunnen onderwijsprogramma’s beter afgestemd worden op de individuele behoeften van de leerling. Er komt een sterker accent te liggen op samenwerking met en transparantie naar ouders.

Hoorrecht

De samenwerking met leerlingen krijgt vorm door het zogenoemde hoorrecht. Leerlingen krijgen inspraak bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hun eigen ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om mee te praten over de (extra) ondersteuning die zij (gaan) ontvangen. Het invoeren van het hoorrecht zal gevolgen hebben voor de ondersteuningsstructuur op de scholen. In het dossier van de leerling zal duidelijk worden op welke wijze de school gestalte geeft aan het hoorrecht.

In ons huidige Ondersteuningsplan hebben we in paragraaf 6.5 al geanticipeerd op de invoering van het hoorrecht voor leerlingen. We betrekken de scholen bij de verdere bezinning op dit thema.