De kaders voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een arrangement stonden tot op heden op onze website vermeld in verschillende documenten. Deze documenten waren niet altijd eenduidig. Afgelopen periode is eraan gewerkt om deze documenten samen te voegen en zoveel mogelijk te beperken.

Documenten voor alle regio’s

Dit heeft geresulteerd in een document met kaders voor een aanvraag van een TLV en een document met kaders voor een aanvraag van een arrangement cognitief (ZML) of medisch. Inhoudelijk is er geen sprake van wijzigingen. Deze documenten staan voor de zomervakantie op de landelijke pagina van het Loket en gelden voor alle regio’s. Voor onze regio zijn deze al beschikbaar.

Document voor regio Randstad

De school kan ook voor andere ondersteuningsvragen een arrangement aanvragen, bijvoorbeeld voor hoogbegaafdheid en gedrag. Deze arrangementen zijn regiospecifiek. Voor onze regio is het document kaders voor een aanvraag voor een arrangement hoogbegaafdheid en gedrag reeds beschikbaar en gepubliceerd.

Opbouw van de documenten

De documenten zijn volgens een vast stramien opgebouwd:

  • In de inleiding geven we de ondersteuningsstructuur weer. Dit is bijlage 3 van ons ondersteuningsplan (OSP), te vinden in een document met alle bijlagen bij het OSP.
  • Daarna beschrijven we de vereiste documentatie om een TLV of arrangement aan te vragen.
  • Ten slotte formuleren we de kaders die van toepassing zijn bij de aanvraag van een TLV of een arrangement.