In september 2022 zijn de scholen geïnformeerd over een nieuw Ontwikkelingsperspectief (OP) in ParnasSys. Dit OP zal vanaf 1 augustus 2023 de standaard zijn. De scholen hebben Berséba gevraagd om een standpunt hierover in te nemen.
Na grondig onderzoek van de mogelijkheden adviseert Berséba om het nieuwe OP te gaan gebruiken. Graag maken wij u deelgenoot van de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit advies. Ook geven we informatie over de praktische kant van de omschakeling naar een nieuw OP.

Achtergrond van ons advies
Alle scholen van Berséba gebruiken Parnassys. De meeste scholen gebruiken ook het OP in ParnasSys. De huidige wijze om een OP in Parnassys te maken, is vanaf 1 augustus 2023 (in principe) niet meer mogelijk. We betreuren dat Parnassys over deze verandering niet heeft overlegd, maar dit als een gegeven feit heeft neergelegd. Alle scholen moeten dus een nieuw format voor een OP kiezen en aan Berséba is gevraagd om te helpen deze keuze te maken.
We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht. We hebben de wettelijke eisen erbij betrokken. Ook hebben we gekeken naar de eisen die wij als samenwerkingsverband zelf stellen aan een dossier voor een arrangement en een toelaatbaarheidsverklaring. Bij dit alles hebben we het terugdringen van bureaucratie zwaar laten meewegen.
Het is ons duidelijk geworden dat bij andere mogelijkheden, zoals het gebruiken van notitie-categorieën of een eigen nog te ontwerpen format, veel extra administratieve handelingen komen kijken. Dat strijdt met ons streven om bureaucratie te verminderen. We willen dat het aanleveren van gegevens zo eenvoudig mogelijk verloopt en zonder onnodige handelingen. We concluderen dat het gebruik van het nieuwe OP de meeste mogelijkheden biedt om het aantal administratieve handelingen te beperken. Verder zijn de ervaringen van scholen die het nieuwe OP al gebruiken overwegend positief. Het OP is goed bruikbaar, mits de technische inrichting en de implementatie goed geregeld is. Berséba kan en zal een rol spelen om aan deze voorwaarden te voldoen. Deze aspecten hebben geleid tot het advies om het nieuwe OP in Parnassys te gaan gebruiken.

Inrichting en implementatie
Veranderingen kosten tijd en leveren altijd extra werk op. Om het nieuwe OP zo effectief mogelijk te gebruiken, moet het OP in ParnasSys technisch goed ingericht worden. Berséba zal in elke regio bijeenkomsten organiseren voor deze technische inrichting en de implementatie. Er zal dan ook aandacht zijn voor het overzetten van de informatie vanuit het huidige OP naar het nieuwe. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor het basisonderwijs. Het gespecialiseerd onderwijs volgt al een eigen implementatietraject.
Het nieuwe OP is namelijk een uitgebreid instrument, waarvan niet alle velden altijd relevant zijn voor het basisonderwijs. Het is van belang dat gebruikers goed weten wat wel ingevuld moet worden en wat niet ingevuld hoeft te worden. Daarom roepen we alle intern begeleiders van onze scholen op om de bijeenkomsten bij te wonen. Een zorgvuldige inrichting en implementatie voorkomt namelijk bureaucratie en extra werk. Bovendien zullen gebruikers die voldoende kennis en vaardigheden hebben, minder frustratie ervaren bij het gebruik van dit instrument.
Informatie over de bijeenkomsten ontvang je zo spoedig mogelijk van je regiomanager.

Extra tijd voor invoering
Na overleg met ParnasSys hebben we kunnen regelen, dat het oude OP voor alle Bersébascholen langer beschikbaar blijft, namelijk tot juli 2024. We hebben dus langer de tijd om over te schakelen naar het nieuwe OP. Dat is prettig en daarom kunnen we de bijeenkomsten voor de inrichting en de implementatie over de zomervakantie heen tillen. Over de concrete plannen voor de verschillende regio’s en het tempo van invoering zijn we in gesprek met de Gouwe academie. De scholen krijgen binnenkort al toegang tot het nieuwe OP. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Wie wil, kan binnenkort dus al in het nieuwe OP rondkijken en ermee experimenteren.

Kosten voor rekening van Berséba
ParnasSys rekent voor het gebruik van het nieuwe OP € 0,75 per leerling. Berséba neemt deze kosten en ook de kosten voor de inrichting en de implementatie voor haar rekening. Berséba is in gesprek met ParnasSys over een creditfactuur voor scholen die al tot aanschaf zijn overgegaan.

Er liggen nog enkele open lijntjes in dit proces. Zodra er aanvullende informatie bekend is, zullen we u via een vervolgnieuwsbericht hierover informeren.