De basisondersteuning bestaat uit basiskwaliteit en preventieve en licht curatieve ondersteuning.

In 2022-2023 komt er vanuit de overheid een landelijke richtlijn voor basisondersteuning. Zolang deze er niet is, blijven de huidige afspraken over het ondersteuningsniveau dat minimaal verwacht wordt van alle scholen, gelden.

Basiskwaliteit

Basiskwaliteit is door de inspectie beschreven in het Onderzoekskader. Het actuele kader is te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

Preventie en licht curatieve ondersteuning

De preventieve en licht curatieve ondersteuning komt bovenop de basiskwaliteit. Deze ondersteuning heeft betrekking op de volgende aspecten.

  • handelingsgericht- en preventief werken
  • pedagogische aanpak
  • taalontwikkeling, dyslexie en dyscalculie
  • intelligentie
  • medische en fysieke onderwijsbehoeften
  • ketenpartners
  • (extra) ondersteuning

In het document Preventieve en licht curatieve ondersteuning zijn deze aspecten nader uitgewerkt.

Verder wijzen wij u op enkele documenten en protocollen met aanvullende informatie, bijvoorbeeld over dyslexie, dyscalculie en medisch handelen in het onderwijs.

Gaat de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning te boven, dan moet de school extra ondersteuning bieden. De zorgmakelaar kan meedenken met de school, de school adviseren en evt. een extra ondersteuningsarrangement toekennen.

Inhoudelijke informatie en de noodzakelijke documenten staan onder Extra ondersteuning, Het Loket en de Brede Ambulante Dienst’.