Elk samenwerkingsverband heeft een wettelijk verplichte loketfunctie. Berséba heeft deze loketfunctie belegd bij de vier regio’s. Elke regio heeft dus een eigen Loket, waardoor het Loket goed bereikbaar en benaderbaar is voor de scholen.
De regionale loketten hanteren de kaders en de richtlijnen, die door Berséba centraal zijn vastgesteld.

Het Loket gaat uit van handelingsgerichte diagnostiek. Hierbij staan vragen centraal  als: Wat heeft deze leerling in deze situatie nodig, hoe organiseren we dat, wie hebben we hiervoor nodig?

Het Loket vervult de volgende taken :

  1. Het adviseren en informeren van scholen en ouders
    Scholen en ouders kunnen het Loket benaderen voor vragen over de ondersteuning van een leerling. De zorgmakelaar beantwoordt deze vragen. Zo nodig consulteert de zorgmakelaar de overige leden van het Loket.
  2. Het toekennen van extra ondersteuningsarrangementen
    Als de ingezette ondersteuning op school niet toereikend is, kan de school een extra ondersteuningsarrangement aanvragen bij het Loket. De school dient de aanvraag in via Kindkans. Het Loket beoordeelt de aanvraag op basis van vastgesteld kaders en richtlijnen.
  3. Het adviseren over aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen
    Voor sommige leerlingen kan het beter zijn om voor kortere of langere tijd onderwijs te volgen op een school voor gespecialiseerd onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school dient de aanvraag in via Kindkans. Het Loket beoordeelt de aanvraag inhoudelijk op basis van vastgestelde kaders en richtlijnen en brengt een advies uit aan de regiomanager. Na goedkeuring door de regiomanager wordt de TLV toegekend. De regiomanager ondertekent de TLV namens de bestuurder.

Een belanghebbende, ouder of school, kan bezwaar aantekenen tegen het besluit van Berséba over een afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring. Berséba hanteert hiervoor deze een bezwaar- en beroepsprocedure.

 

Samenstelling Loket

Het Loket bestaat uit deskundigen vanuit verschillende disciplines. De zorgmakelaar is de spil van het Loket. De eerste deskundige is een GZ-psycholoog. De keuze voor de tweede deskundige is afhankelijk van de inhoud van het ingediende dossier. Daarnaast kunnen andere deskundigen deel uitmaken van het Loket, bijvoorbeeld een ambulant begeleider, een schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van het CJG, GGZ of GGD of een leerplichtambtenaar.

De loketten vergaderen op vastgestelde momenten die bij de scholen van de betreffende regio bekend zijn. Voor het aanleveren van dossiers worden uiterste inleverdata gehanteerd. De regionale loketten vindt u via onderstaande links: