Tijdens de eerste werksessie in januari heeft de werkgroep geïnventariseerd wat er al gedaan wordt om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat is al veel. Denk daarbij aan ons gezamenlijke Ondersteuningsplan, aanwezigheid van dezelfde ambulant hulpverlener op verschillende scholen wat zorgt voor een doorgaande lijn voor het kind, observatie en overdracht van ‘doen wat werkt’ van intern begeleiders bij elkaar op school en tijdelijke plaatsingen op het Buiten Gewoon Onderwijs.

De komende periode werkt de werkgroep, die bestaat uit intern begeleiders en teamleiders van zowel het reguliere als het gespecialiseerde onderwijs, aan de volgende (sub)doelen:

  • Gespecialiseerde en reguliere scholen leren elkaar beter kennen, krijgen meer begrip voor elkaar en stemmen op elkaar af. Hierdoor ontstaat er meer vertrouwen over en weer.
  • Er vindt kennisoverdracht plaats van gespecialiseerd onderwijs naar regulier onderwijs en andersom. Dit gebeurt niet vrijblijvend, maar is gekoppeld aan een hulpvraag.
  • Er is meer duidelijkheid wanneer een leerling wel of niet (terug)geplaatst wordt. Daarbij is (terug)plaatsen nooit een doel of prestatie op zich, maar altijd een middel om het hoofddoel te bereiken.

Het optimaliseren van de samenwerking tussen het reguliere en gespecialiseerde onderwijs staat ook centraal tijdens de tandembijeenkomsten van 23 en 28 mei 2024.