We werken nu tenminste 10 jaar met ondersteuningsteams op onze scholen. Daarnaast hebben we op het niveau van de regio, het loket van Berséba. Extra ondersteuningsarrangementen werden tot nu toe alleen door het loket toegekend. In ons nieuwe project gaan we met enkele scholen verkennen om deze lokettaak bij het ondersteuningsteam neer te leggen.

Scholen hebben zorgplicht, dit veronderstelt ook eigenaarschap van de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

In de pilot die we met een tweetal scholen zijn ingegaan, ligt het mandaat voor het toekennen van extra ondersteuningsarrangementen bij het ondersteuningsteam. We gaan dan wel uit van een goed functionerend OT met een professionele cultuur.

In het schooljaar 2023-2024 gaan de OT’s van ’s-Gravenpolder en Meliskerke  uitproberen hoe de nieuwe rol uitpakt. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over het toepassen van criteria en de administratieve afhandeling. De rol van het loket verschuift in de pilot nog meer naar advies.

De opbrengsten van de OT+-pilot delen we via het IB-netwerk. Het vervolg bepalen we rond de zomervakantie van 2024.