Berséba is een landelijk samenwerkingsverband van reformatorische scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs. Een landelijk samenwerkingsverband op basis van identiteit is uniek in Nederland. Hierdoor is het mogelijk dat elke leerling met een christelijk-reformatorische achtergrond onderwijs kan volgen dat past bij de levensbeschouwing van de thuissituatie.

Missie

Met elkaar zorgen we voor passende ondersteuning voor alle kinderen van onze scholen. We realiseren dit, ieder vanuit zijn eigen rol, steeds meer thuisnabij met de school als herbergzame leef- en ontwikkelgemeenschap.

Visie en ambitie

We streven naar het inclusiever worden van ons onderwijs, zodat we alle kinderen van de aangesloten scholen een passende onderwijsplek kunnen bieden die thuisnabij is. We doen dit met behoud en doorontwikkeling van ons gespecialiseerd onderwijs.

Voor de komende jaren hebben de volgende speerpunten:

  1. We borgen het reeds bestaande sterke fundament voor passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband, gericht op de brede ontwikkeling van elke leerling en een dekkend netwerk aan voorzieningen.
  2. We vergroten, verdiepen en verbreden de expertise in aanpak, aanbod en organisatie op elke school op het vlak van extra ondersteuning.
  3. We bieden meer maatwerk, dat zo thuisnabij mogelijk gestalte krijgt waarmee we herbergzaamheid inhoud geven.
  4. We intensiveren de samenwerking met partners binnen en buiten het onderwijs en versterken doorgaande lijnen.

Kernwaarden

Om steeds dichter bij de bedoeling van Berséba te komen zijn drie kernwaarden gekozen: samen, gedreven, en barmhartig. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij vanuit deze drie kernwaarden hun werk doen. Deze kernwaarden bepalen het handelen in allerlei keuzes en vraagstukken.

Samen

Berséba is een SAMENwerkingsverband. Samen met de besturen en hun scholen werken we aan onze missie, visie en ambitie. Deze opdracht vereist wederzijdse betrokkenheid, samenspel en een gezamenlijk ervaren verantwoordelijkheid, waarbij iedereen eigenaarschap toont.

Gedreven

Onze missie, visie en ambitie vragen om gedrevenheid en nauwgezetheid van de medewerkers, juist omdat we graag aansluiten bij de vragen en opgaven die er leven. Maatwerk is vaak vereist. Dat vraagt doorzettingsvermogen, inspiratie en bevlogenheid om onze bedoeling waar te maken. De medewerkers van Berséba willen van toegevoegde waarde zijn. Ze willen kennis en ervaring toevoegen en critical friend en sparringpartner zijn van de teamleden van de scholen.

Barmhartig

Berséba staat ten dienste van Bijbels-genormeerd onderwijs. De kernwaarde barmhartigheid is een voluit Bijbelse opdracht. We willen barmhartig en dienstbaar zijn en herbergzaamheid bieden voor (kwetsbare) kinderen in een hele belangrijke fase van hun leven. We werken vanuit ons hart, uit liefde voor kinderen en voelen mee met kinderen die het moeilijk hebben.

Uitleg kernwaarden