Het beleidsdocument van het samenwerkingsverband is het Ondersteuningsplan. In een periode van vier jaar werken we samen met onze scholen aan de realisatie van de beleidsvoornemens uit het ondersteuningsplan.
De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van Berséba in de regio. Zij onderhouden de contacten met de scholen, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere samenwerkingspartners. Zij zijn namens de bestuurder gemandateerd om Berséba in de regio bestuurlijk te vertegenwoordigen.
De regiomanagers koppelen het gevoerde beleid in hun regio altijd terug naar het MT.

De beleidsvoornemens krijgen een financiële vertaling in de (meerjaren-)begroting. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.
Een systeem van kwaliteitszorg zorgt ervoor dat het ondersteuningsplan volgens een vaste beleidscyclus wordt uitgevoerd en gemonitord en dat de realisatie wordt geborgd.