Organisatiestructuur

Berséba heeft een bestuurder die integrale verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie. Het bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. Zo is er sprake van slagkracht. Een onafhankelijke Raad van Toezicht functioneert als werkgever van de bestuurder en ziet toe op de koers van de organisatie en verleent goedkeuring op onder meer de strategische doelstellingen, de begroting en het jaarverslag. Bestuur en toezicht zijn zo gescheiden conform de vereisten van de governance code.

Om te voorkomen dat de organisatie te ver af staat van de praktijk is Berséba opgedeeld in vier regio’s. Onder verantwoordelijkheid en leiding van de bestuurder is in iedere regio een regiomanager actief. De regiomanager vertaalt de beleidsvoornemens van het ondersteuningsplan naar regionaal beleid. Tevens is hij het (gemandateerde) aanspreekpunt voor de scholen en partners in de regio en is hij de verbindende schakel vanuit de regio naar het MT van Berséba en levert op die wijze weer input voor het landelijke beleid. De medewerkers van de bureauorganisatie Berséba zijn vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad die periodiek overleg heeft met de bestuurder. Zo is er sprake van nabijheid.

De organisatie is een vereniging. Alle aangesloten schoolbesturen zijn lid van de vereniging en hebben vanuit die rol statutaire bevoegdheden. Zo is de onderlinge afhankelijkheid ook juridisch vastgelegd. Ten slotte is er een ondersteuningsplanraad. Hierin nemen ouders en personeelsleden van scholen kennis van de ontwikkelingen binnen Berséba. Zij zorgen voor een toets vanuit de praktijk op de beleidsmatige voornemens en hebben specifiek een instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan.

Bekijk hier het organogram.