Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten. De ALV vergadert in de regel één maal per jaar, op de 3e maandag van juni.

Jaarverslag

Het jaarverslag van Berséba omvat de inhoudelijke en financiële verantwoording van de activiteiten in het achterliggende kalenderjaar. Het jaarverslag wordt in het voorjaar opgesteld en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Jaarverslagen van de achterliggende jaren: