De Ondersteuningsplanraad (OPR) als bedoeld in artikel 4a van de wet op het passend onderwijs heeft tot doel het versterken van de betrokkenheid van de ouders en leerkrachten van de scholen in het samenwerkingsverband. Tevens wordt hen de gelegenheid geboden kritisch mee te denken over het ondersteuningsplan. Dit heeft als doel de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en het draagvlak te verhogen. De grondslag van de OPR is dezelfde als die van het SWV. Leden van de OPR stemmen met deze grondslag in.
De OPR van Berséba heeft bij volledige bezetting 12 leden. Er is een evenredige vertegenwoordiging van leraren en ouders: zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding telt 6 personen.

De samenstelling van de OPR is als volgt:

Personeelsgeleding Oudergeleding
Mw. R.A. (Jetty) Fokkema Mw. G. (Geertje) van den Belt
Mw. M.J. (Marja) Folmer Dhr. G. (Gerrit) Boer
Mw. L.C. (Lydia) Pronk Mw. M.K. (Maria) Driessen
Dhr. E.I. (Ivo) Troost Dhr. B.W. (Bart) Drost (voorzitter)
Mw. E.M. (Annemarie) Verwijs Mw. M. (Tamara) de Greef
Vacature Dhr. A.J. (Arie) Vink

 

Hieronder vindt u enkele documenten omtrent de OPR.

Verslagen Ondersteuningsplanraad