Regiomanager

Gert van Roekel

0623505041

gertvanroekel@berseba.nl

Regiomanager

Mirjam Floor

0652581149

m.floor@berseba.nl

Zorgmakelaar

Karianne van Dam

0613143181

k.c.vandam@berseba.nl

Secretaresse

Laura van Manen

0626163751

a.l.vanmanen@berseba.nl

Zorgmakelaar

Krijnie Schaap

0622449486

k.schaap@berseba.nl

Over regio Midden

De regio Midden telt 39 basisscholen en 2 scholen voor gespecialiseerd onderwijs in Barneveld en in Ochten. Op de scholen van de regio Midden volgen ruim 11.000 leerlingen het primair onderwijs. Daarvan zitten ruim 400 leerlingen in een speciale onderwijsvoorziening.

Kantooradres: Copernicuslaan 30, 6716 BM Ede
Postadres: Postbus 433, 2980 AK Ridderkerk
Tel. 085-0645451
E-mail: midden@berseba.nl

Loket Midden

Algemene informatie over Het Loket en diverse documenten of aanvraagformulieren kunt u vinden onder Het Loket op de homepage van Berséba. Informatie over het aanvragen van arrangementen gedrag of hoogbegaafdheid vindt u hier.

Het Loket is telefonisch bereikbaar via 0850645451 voor administratieve en secretariële vragen. Voor inhoudelijke en procedurele vragen kunt u contact opnemen met onze zorgmakelaar Karianne van Dam: 0613143181. Haar werkdagen zijn dinsdag- en vrijdagochtend, woensdag en donderdag.
Daarnaast is het Loket te bereiken via het mailadres loket-midden@berseba.nl.

Vergaderdata Het Loket Midden in 2023-2024 D.V.

6 en 21 september; 4 en 12 oktober; 2, 15 en 29 november; 14 december 2023
17 januari; 1 en 14 februari; 6 en 20 maart; 4, 18 en 24 april; 16 en 30 mei; 6, 12 en 20 juni 2024

  • 15 november 2023: laatste vergadering voor (TLV-)aanvraag voor plaatsing S(B)O of HB-voorziening na de Kerstvakantie
  • 16 mei 2024: laatste vergadering voor (TLV-)aanvraag voor plaatsing S(B)O of HB-voorziening na de zomervakantie

Aanvragen voor arrangementen of TLV’s dienen uiterlijk donderdag, voorafgaand aan de genoemde vergaderdata, via Kindkans compleet ingediend te zijn bij Het Loket.

Beleid Midden

Het beleid van Berséba staat beschreven in het Ondersteuningsplan. Samen met de regio wordt bepaald hoe het beleid een regionale vertaling krijgt, waarbij de regionale commissie (RC) meedenkt en adviseert.

Kwaliteitsbeleid

We maken in onze regio gebruik van externe audits voor het toetsen van de wijze waarop en de mate waarin scholen passend onderwijs, basisondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) realiseren. Voor de aanpak van deze audits verwijzen we naar ons draaiboek. Uitgangspunt is dat externe audits een bijdrage moeten leveren aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitsverbetering van de school en in bredere zin van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsbeleid

In regio Midden hebben we een handboek voor het Ondersteuningsteam (OT) ontwikkeld. Belangrijk voor het goed functioneren van het OT is een goede samenwerking tussen onderwijs (school), jeugdhulp (gemeente) en ouders. Voor de scholen is het van belang de ondersteuningsteams blijvend te professionaliseren. Berséba regio Midden heeft Inschool Academie gevraagd om de scholen te begeleiden bij deze professionalisering. We werken hierbij aan het  handelingsgericht integraal arrangeren, waarbij onderwijs/jeugdhulp en ouders en kind op schoolniveau samenwerken. Zie onze video’s over deze ontwikkeling: Video 1 en Video 2! Daarbij krijgt het OT een grotere verantwoordelijkheid om de arrangementen in gezamenlijkheid samen te stellen, uit te voeren en te evalueren.

Terugplaatsingsbeleid

Vanaf 2011 groeit het speciaal onderwijs cluster-4 (SO-4) in regio Midden. Ook het aantal leerlingen in het sbo groeit na een kleine daling momenteel licht. Dit is in strijd met de doelstelling van passend onderwijs. Daarnaast leidt een doorgaande stijging ertoe dat elke basisschool minder ondersteuningsmiddelen krijgt. Met een actief terugplaatsingsbeleid willen we de trend keren.

Daarbij willen we de verwijzende school en de s(bo-)school meer aan elkaar te verbinden. De praktijk leert dat die verbinding niet automatisch tot stand komt. Het actieve terugplaatsingsbeleid bevordert de samenwerking en kennisdeling door er een structuur voor te bieden en deze te faciliteren.

Begaafdheidsbeleid

Berséba streeft naar thuisnabij kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen, dus ook voor (hoog)begaafde leerlingen. De praktijk wijst uit dat scholen nog niet altijd in staat zijn om hoogbegaafde leerlingen, soms met meervoudige problematiek, het onderwijs te geven waar zij behoefte aan hebben. Er zijn wel initiatieven als (bovenschoolse) plusklassen of -groepen, maar niet alle leerlingen kunnen hier terecht of worden hier toegelaten.

Berséba regio Midden is daarom een voorziening gestart voor opvang van (hoog)begaafde leerlingen, die thuiszitten moet voorkomen en moet zorgen dat leerlingen die al thuis zitten weer een plek krijgen waar ze reformatorisch onderwijs ontvangen. Daarnaast bevorderen we expertiseontwikkeling door middel van scholing en ambulante begeleiding en stimuleren we samenwerking binnen het HB-netwerk.

Commissies en netwerken

Regionale commissie

De regionale commissie (RC) uit de bestuurder van het gespecialiseerd onderwijs en uit 3 directieleden en 2 interne begeleiders uit het basisonderwijs. De RC adviseert de regiomanager gevraagd en ongevraagd over beleidsthema’s uit het Ondersteuningsplan.

Externe commissie kwaliteitszorg

De leden van de externe commissie kwaliteitszorg (ECKz) zijn opgeleid om audits uit te voeren op de scholen. Zij bezoeken in een periode van vier jaar alle scholen van de regio, Het Loket, de regiomanager en de RC.

Werkgroep hoogbegaafdheid

De leden van deze werkgroep adviseren de regiomanager met betrekking tot het beleid rondom hoogbegaafdheid (HB). Zij organiseren netwerkbijeenkomsten voor HB-specialisten en denken mee in het ondersteunings- en opleidingsaanbod.

Netwerk hoogbegaafdheid

De specialisten of coördinatoren hoogbegaafdheid van onze scholen komen drie keer per jaar een ochtend bij elkaar in Veenendaal. Zij nodigen een externe spreker uit, delen kennis en ervaringen en bespreken een inhoudelijk onderwerp. De leden van dit netwerk hebben een profiel ontwikkeld voor de HB-specialist en voor de leerkracht van de plusklas.

Leerteams

Op elke school is een tandem van directeur(/bestuurder) en intern begeleider(s). De tandems van de scholen vergaderen vijf keer per jaar een ochtend in Veenendaal. Ze bespreken dan in aparte leerteams de thema’s uit het Ondersteuningsplan en actuele ontwikkelingen in de regio rond passend onderwijs.

IB-netwerk

Tijdens de leerteambijeenkomsten bestaat de mogelijkheid dat de intern begeleiders elkaar ontmoeten onder leiding van de zorgmakelaar. Ze bespreken dan inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen rondom de ondersteuning op school of in de regio.