Regiomanager

Gert van Roekel

0623505041

gertvanroekel@berseba.nl

Regiomanager

Mirjam Floor

0652581149

m.floor@berseba.nl

Zorgmakelaar

Karianne van Dam

0613143181

k.c.vandam@berseba.nl

Zorgmakelaar

Krijnie Schaap

0622449486

k.schaap@berseba.nl

Secretaresse

Laura van Manen

0626163751

a.l.vanmanen@berseba.nl

Secretaresse

Rianca van der Wal

0645997752

a.a.vanderwal@berseba.nl

Secretaresse

Marilene van Roekel

0685791536

w.h.vanroekel@berseba.nl

Over regio Midden

De regio Midden telt 40 basisscholen en 2 locaties voor gespecialiseerd onderwijs in Barneveld en in Ochten. Op de scholen van de regio Midden volgen ruim 11.000 leerlingen het primair onderwijs. Daarvan zitten ruim 400 leerlingen in een speciale onderwijsvoorziening.

Kantooradres: Copernicuslaan 30, 6716 BM Ede
Postadres: Postbus 433, 2980 AK Ridderkerk
Tel. 085-0645451
E-mail: midden@berseba.nl

Loket Midden

Algemene informatie over Het Loket en diverse documenten of aanvraagformulieren kunt u vinden onder Het Loket op de homepage van Berséba. Informatie over het aanvragen van arrangementen gedrag of hoogbegaafdheid vindt u hier.

Het Loket is telefonisch bereikbaar via 0850645451 voor administratieve en secretariële vragen. Voor inhoudelijke en procedurele vragen kunt u contact opnemen met onze zorgmakelaar Karianne van Dam: 0613143181. Haar werkdagen zijn dinsdag- en vrijdagochtend, woensdag en donderdag.
Daarnaast is het Loket te bereiken via het mailadres loket-midden@berseba.nl.

Vergaderdata Het Loket Midden in 2024-2025 D.V.

2024
12 en 25 september
10 en 23 oktober 
14 en 27 november
5 en 12 december

2025
16 en 29 januari
13 februari
13 en 26 maart 
10 en 23 april
14 en 28 mei
4 en 12 juni

KS = Krijnie Schaap is het aanspreekpunt als zorgmakelaar voor deze vergadering. 
KvD = Karianne van Dam is het aanspreekpunt als zorgmakelaar voor deze vergadering.

 • 27 november 2024: laatste vergadering voor (TLV-)aanvraag voor plaatsing S(B)O of HB-voorziening na de Kerstvakantie
 • 28 mei 2025: laatste vergadering voor (TLV-)aanvraag voor plaatsing S(B)O of HB-voorziening na de zomervakantie

Aanvragen voor arrangementen of TLV’s dienen uiterlijk donderdag, voorafgaand aan de genoemde vergaderdata, via Kindkans compleet ingediend te zijn bij Het Loket.

Beleid Midden

Het beleid van Berséba staat beschreven in het Ondersteuningsplan. Samen met de regio wordt bepaald hoe het beleid een regionale vertaling krijgt, waarbij de regionale commissie (RC) meedenkt en adviseert.

Kwaliteitsbeleid

We maken in onze regio gebruik van externe audits voor het toetsen van de wijze waarop en de mate waarin scholen passend onderwijs, basisondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) realiseren. Voor de aanpak van deze audits verwijzen we naar het draaiboek van Berséba. Uitgangspunt is dat externe audits een bijdrage moeten leveren aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitsverbetering van de school en in bredere zin van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsbeleid

In regio Midden hebben we een handboek voor het Ondersteuningsteam (OT) ontwikkeld. Belangrijk voor het goed functioneren van het OT is een goede samenwerking tussen onderwijs (school), jeugdhulp (gemeente) en ouders. Voor de scholen is het van belang de ondersteuningsteams blijvend te professionaliseren. Berséba regio Midden heeft Inschool Academie gevraagd om de scholen te begeleiden bij deze professionalisering. We werken hierbij aan het  handelingsgericht integraal arrangeren, waarbij onderwijs/jeugdhulp en ouders en kind op schoolniveau samenwerken. Zie onze video’s over deze ontwikkeling: Video 1 en Video 2! Daarbij krijgt het OT een grotere verantwoordelijkheid om de arrangementen in gezamenlijkheid samen te stellen, uit te voeren en te evalueren.

Terugplaatsingsbeleid

Vanaf 2011 groeit het speciaal onderwijs cluster-4 (SO-4) in regio Midden. Ook het aantal leerlingen in het sbo groeit na een kleine daling momenteel licht. Dit is in strijd met de doelstelling van passend onderwijs. Daarnaast leidt een doorgaande stijging ertoe dat elke basisschool minder ondersteuningsmiddelen krijgt. Met een actief terugplaatsingsbeleid willen we de trend keren.

Daarbij willen we de verwijzende school en de s(bo-)school meer aan elkaar te verbinden. De praktijk leert dat die verbinding niet automatisch tot stand komt. Het actieve terugplaatsingsbeleid bevordert de samenwerking en kennisdeling door er een structuur voor te bieden en deze te faciliteren.

Begaafdheidsbeleid

Berséba streeft naar thuisnabij kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen, dus ook voor (hoog)begaafde leerlingen. De praktijk wijst uit dat scholen nog niet altijd in staat zijn om hoogbegaafde leerlingen, soms met meervoudige problematiek, het onderwijs te geven waar zij behoefte aan hebben. Er zijn wel initiatieven als (bovenschoolse) plusklassen of -groepen, maar niet alle leerlingen kunnen hier terecht of worden hier toegelaten.
Berséba regio Midden is daarom in samenwerking met Educatis een bovenschoolse HB-deeltijdvoorziening gestart in Amersfoort en Veenendaal voor de opvang van (hoog)begaafde leerlingen. Plaatsing op deze voorziening is in principe tijdelijk en bedoeld voor kinderen die op de eigen basisschool onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Zo wordt thuiszitten voorkomen en of proberen we thuiszitters een passend onderwijsaanbod te doen. Aanmelding en plaatsing verlopen via de eigen basisschool door een aanvraag in te dienen bij Het Loket van onze regio.

Daarnaast bevorderen we expertiseontwikkeling door middel van scholing en ambulante begeleiding en stimuleren we samenwerking en het delen van expertise binnen het HB-netwerk.

Commissies en netwerken

Regionale commissie

De regionale commissie (RC) uit de bestuurder van het gespecialiseerd onderwijs en uit 3 directieleden en 2 interne begeleiders uit het basisonderwijs. De RC adviseert de regiomanager gevraagd en ongevraagd over beleidsthema’s uit het Ondersteuningsplan.

Externe commissie kwaliteitszorg

De leden van de externe commissie kwaliteitszorg (ECKz) zijn opgeleid om audits uit te voeren op de scholen. Zij bezoeken in een periode van vier jaar alle scholen van de regio, Het Loket, de regiomanager en de RC.

Werkgroep hoogbegaafdheid

De leden van deze werkgroep adviseren de regiomanager met betrekking tot het beleid rondom hoogbegaafdheid (HB). Zij organiseren netwerkbijeenkomsten voor HB-specialisten en denken mee in het ondersteunings- en opleidingsaanbod.

Netwerk hoogbegaafdheid

De specialisten of coördinatoren hoogbegaafdheid van onze scholen komen drie keer per jaar een ochtend bij elkaar in Veenendaal. Zij nodigen een externe spreker uit, delen kennis en ervaringen en bespreken een inhoudelijk onderwerp. De leden van dit netwerk hebben een profiel ontwikkeld voor de HB-specialist en voor de leerkracht van de plusklas.

Leerteams

Op elke school is een tandem van directeur(/bestuurder) en intern begeleider(s). De tandems van de scholen vergaderen vijf keer per jaar een ochtend in Veenendaal. Ze bespreken dan in aparte leerteams de thema’s uit het Ondersteuningsplan en actuele ontwikkelingen in de regio rond passend onderwijs.

IB-netwerk

Tijdens de leerteambijeenkomsten bestaat de mogelijkheid dat de intern begeleiders elkaar ontmoeten onder leiding van de zorgmakelaar. Ze bespreken dan inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen rondom de ondersteuning op school of in de regio.

Gemeenten en subregio’s

Leerlingen met problemen op school hebben soms ook moeilijkheden thuis of op andere plekken. Zij hebben dan behalve extra begeleiding in het onderwijs, ook dikwijls behoefte aan jeugdhulpverlening. Hiervoor zijn gemeenten verantwoordelijk. Gemeenten, organisaties voor jeugdhulp en Berséba regio Midden delen grotendeels dezelfde uitgangspunten en werken nauw samen. Het ondersteuningsplan van Berséba en de jeugdplannen van gemeenten stemmen we daarom zo goed mogelijk op elkaar af.

Betuwe of Rivierenland

Informatie

Grenzeloze samenwerking voor de Betuwse jeugd. Samen werken aan een sterke verbinding tussen
het onderwijs en de gemeenten in de Betuwe. ‘We willen met elkaar dat alle jeugdigen in de Betuwe zo goed mogelijk begeleid en voorbereid worden op een toekomst in de maatschappij zonder dat zij in hun ontwikkeling
gehinderd worden door harde grenzen tussen onderwijs en jeugdhulp.’

Documenten

M- December 2023 Nieuwsbericht onderwijs-jeugdhulp Betuwe

Eemland

Informatie

Vanuit een gedeelde visie wordt de samenwerkingsagenda in Eemland vorm gegeven. 

 • Iedere jeugdige groeit zo normaal mogelijk op en heeft optimale ontwikkelkansen.
 • Voor iedere jeugdige passende ondersteuning en hulp.
 • Hulp en ondersteuning wordt zoveel mogelijk georganiseerd (school als vindt en werkplaats) waar de
  jeugdige is in verbinding met thuis.

Foodvalley

Informatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse onderwerpen die ook aan het onderwijs raken. Hierboven benoemden we al de jeugdhulpverlening. Daarnaast zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Daarom werkt Berséba nauw samen met de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Ook werken we in de regio samen met andere samenwerkingsverbanden en de gemeenten van de Foodvalley (Renswoude en Wageningen).

Afspraken

Met elkaar staan we voor het volgende ideale toekomstbeeld: In de regio Foodvalley wordt elk kind gezien, gehoord en geaccepteerd zoals het is. Elk kind wordt maximaal ondersteund en gestimuleerd in zijn ontwikkeling, krijgt kansen geboden, ongeacht zijn achtergrond, eventuele beperkingen, problemen of gedrag. Hierbij is het uitgangspunt altijd datgene wat het kind/gezin wél kan en wil. Elk kind/gezin weet zich daar waar eigen kracht (tijdelijk) tekortschiet gesteund door de omgeving en het netwerk van formele en informele mede-opvoeders. Opdat elk kind een perspectiefvolle toekomst tegemoet gaat. Om dit toekomstbeeld te bereiken werkt de regio de komende jaren met deze focusagenda aan de volgende inhoudelijke speerpunten:

 • normaliseren, voorkomen en vroegsignaleren
 • stevige pedagogische en onderwijskundige basis
 • inclusiever onderwijs
 • We kijken met andere ogen, door de ogen van…

Op de website FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs (jeugdhulponderwijs.nl) reiken we handvatten aan over de manier waarop onderwijs en jeugdhulp in deze regio samenwerken.

Documenten

M-Focusagenda FoodValley 21-25 OOGO

Zuid-oost Utrecht

Informatie

Sinds eind augustus 2022 hebben de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)  en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist in de regio Zuidoost Utrecht een projectleider Onderwijs-Jeugdhulp aangesteld. Middels een plan van aanpak wordt beoogd de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp te versterken.