Regiomanager

Jan de Waard

0622941525

j.dewaard@berseba.nl

Regiomanager

Ton Schalk

0615027360

a.p.schalk@berseba.nl

Zorgmakelaar

Ellen van Pelt

0657688181

n.c.a.vanpelt@berseba.nl

Secretaresse

Lydia den Ouden

0180442617

lydiadenouden@berseba.nl

Managementassistente

Elja Visser

0180442622

eljavisser@berseba.nl

Over regio Randstad

Op de 57 basisscholen en 8 vestigingen van het Gespecialiseerd Onderwijs krijgen bijna 15.000 leerlingen onderwijs. Daarvan zitten ongeveer 550 leerlingen op het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO).

Kantooradres: Kastanjelaan 10, Ridderkerk
Postadres: Postbus 433, 2980 AK Ridderkerk
Tel. 0180-442617 (b.g.g. 06-82466413)
Email: randstad@berseba.nl

Loket Randstad

Algemene informatie over de loketfunctie vindt u onder Het Loket bij Ondersteuning.

Het Loket is telefonisch bereikbaar via 0180-442617 (b.g.g. 06-82466413). Daarnaast is het Loket te bereiken via het mailadres loket-randstad@berseba.nl.

Documenten voor het aanvragen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen, criteria en handleidingen voor Kindkans via ParnasSys staan bij Het Loket.

Vergaderdata Loket Randstad 2022-2023 DV

16 september (6 september), 14 oktober (4 oktober), 18 november (8 november), 9 december (29 november) 2022.
20 januari (10 januari), 10 februari (31 januari), 17 maart (7 maart), 14 april (3 april), 12 mei (25 april), 2 juni (22 mei), 16 juni (6 juni) 2023.
De data tussen haakjes betreffen de uiterste inleverdata voor de leerlingdossiers. De dossiers moeten op deze dag vóór 17.00 uur ingediend zijn in Kindkans.

NB. Op verzoek van onze S(B)O-scholen is de laatste Loket-vergadering waar TLV-aanvragen kunnen worden ingediend eerder gepland dan voorgaande jaren. Op deze manier hebben de gespecialiseerde scholen nog voldoende tijd om de klassenindeling en de formatie aan te passen op het schooljaar 2023-2024. De laatste Loket-vergadering waarin TLV-aanvragen worden besproken met een ingangsdatum van augustus 2023 is op 12 mei 2023. Dat betekent dat de aanvragen op uiterlijk 25 april 2023 kunnen worden ingediend.

Beleid Randstad

Het beleid van Berséba staat beschreven in het Ondersteuningsplan. De regio bepaalt hoe het beleid een regionale vertaling krijgt, waarbij de regionale commissie (RC) meedenkt en adviseert.

Kwaliteitsbeleid

Alle scholen ontvangen eens in de vier jaar een kwaliteitsbezoek. Hierover zijn met de directeuren van de scholen afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een draaiboek.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid (HB) heeft de achterliggende jaren door een overheidssubsidie een extra impuls gekregen. De activiteiten zijn gericht op scholing van HB-specialisten, meer expertise in de scholen en kennisdeling via netwerken.

Ondersteuningsteam 2.0

Inclusiever onderwijs vraagt om meer samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Dit heet integraal arrangeren. Integraal arrangeren vraagt meer kennis en vaardigheden van de IB-er en een specifieke inrichting van het ondersteuningsteam (OT). In 2023 start een pilot doorontwikkeling OT.

Commissies en netwerken

Regionale commissie

De regionale commissie (RC) bestaat uit directieleden en IB-ers uit het basisonderwijs en het Gespecialiseerd Onderwijs. De RC adviseert de regiomanagers over beleidsthema’s uit het Ondersteuningsplan.

Expertteam hoogbegaafdheid

De leden van het expertteam adviseren de regiomanagers met betrekking tot het beleid rondom hoogbegaafdheid (HB). Zij organiseren netwerkbijeenkomsten voor HB-specialisten en denken mee in het opleidingsaanbod.

Kwaliteitscommissie

De leden van de kwaliteitscommissie zijn opgeleid om kwaliteitsbezoeken uit te voeren op de scholen. Zij bezoeken in een periode van vier jaar alle scholen van de regio.

Tandemnetwerk

Op elke school is een tandem van directeur en intern begeleider(s). De tandems van de scholen vergaderen drie keer per jaar in Gouda of Hardinxveld-Giessendam. Ze bespreken de thema’s uit het Ondersteuningsplan en actuele ontwikkelingen rond passend onderwijs.

IB-netwerk

De intern begeleiders ontmoeten elkaar twee keer per jaar in Gouda of Hardinxveld-Giessendam. Ze bespreken inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen rondom de leerlingenzorg.

Netwerk hoogbegaafdheid

De specialisten hoogbegaafdheid komen twee keer per jaar bij elkaar op een locatie in de regio. Zij wisselen kennis en ervaringen uit en bespreken een inhoudelijk onderwerp.

OA-netwerk

De onderwijsassistenten ontmoeten elkaar twee keer per jaar in Gouda of Hardinxveld-Giessendam. Ze bespreken een didactisch of een sociaal-emotionele onderwerp.