Regiomanager

Jan de Waard

0622941525

j.dewaard@berseba.nl

Regiomanager

Ton Schalk

0615027360

a.p.schalk@berseba.nl

Regiomanager

Baukelien Izelaar

0645042983

b.izelaar@berseba.nl

Zorgmakelaar

Ellen van Pelt

0657688181

n.c.a.vanpelt@berseba.nl

Secretaresse regio Randstad en applicatiebeheer Kindkans

Lydia den Ouden

0682466413

lydiadenouden@berseba.nl

Secretaresse Loket

Alina van der Hoog

0612129372

k.p.vanderhoog@berseba.nl

Bestuurder

André Verwijs

0638188918

a.j.verwijs@berseba.nl

Managementassistente

Elja Visser

0645422782

eljavisser@berseba.nl

Over regio Randstad

Op de 57 basisscholen en 8 vestigingen van het Gespecialiseerd Onderwijs krijgen bijna 15.000 leerlingen onderwijs. Daarvan zitten ongeveer 550 leerlingen op het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO).

Kantooradres: Kastanjelaan 10, Ridderkerk
Postadres: Postbus 433, 2980 AK Ridderkerk
Email: randstad@berseba.nl

Loket Randstad

Algemene informatie over de loketfunctie vindt u onder Het Loket bij Ondersteuning.

Het Loket is telefonisch bereikbaar via 06-12129372. Daarnaast is het Loket te bereiken via het mailadres loket-randstad@berseba.nl.

Kaders voor toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen

Documenten voor het aanvragen van cognitieve en medische arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en handleidingen voor Kindkans via ParnasSys staan bij documenten op de pagina van Het Loket. Het regionale document voor het aanvragen van arrangementen hoogbegaafdheid en gedrag is hier te vinden.

Vergaderdata Loket Randstad 2023-2024 DV

8 maart (27 februari), 5 april (18 maart), 17 mei (23 april), 7 juni (28 mei), 21 juni (11 juni) 2024.
De data tussen haakjes betreffen de uiterste inleverdata voor de leerlingdossiers. De dossiers moeten op deze dag vóór 17.00 uur ingediend zijn in Kindkans. Is het dossier op de uiterste inleverdatum niet compleet, dan wordt de aanvraag verdaagd naar de volgende Loket-vergadering.
De zorgmakelaar informeert de IB-er uiterlijk vijf werkdagen na de Loketvergadering over het besluit van het Loket. De school informeert de ouders over dit besluit en stelt een eventuele TLV beschikbaar aan de ouders.

Op verzoek van onze S(B)O-scholen is de laatste Loket-vergadering waar TLV-aanvragen kunnen worden ingediend eerder gepland dan voorgaande jaren. Op deze manier hebben de gespecialiseerde scholen nog voldoende tijd om de klassenindeling en de formatie aan te passen op het schooljaar 2024-2025. De laatste Loket-vergadering waarin TLV-aanvragen worden besproken met een ingangsdatum van augustus 2024 is op 17 mei 2024. Dat betekent dat de aanvragen op uiterlijk 23 april 2024 kunnen worden ingediend.

Verlengingsaanvragen van het gespecialiseerd onderwijs worden besproken op de Loket-vergadering van 7 juni 2024. De uiterste inleverdatum voor deze aanvragen is 28 mei 2024.

Beleid Randstad

Het beleid van Berséba staat beschreven in het Ondersteuningsplan. De regio bepaalt hoe het beleid een regionale vertaling krijgt, waarbij de regionale commissie (RC) meedenkt en adviseert.

Kwaliteitsbeleid

Alle scholen ontvangen eens in de vier jaar een kwaliteitsbezoek. Hierover zijn met de directeuren van de scholen afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een draaiboek.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid (HB) heeft de achterliggende jaren door een overheidssubsidie een extra impuls gekregen. De activiteiten zijn gericht op scholing van HB-specialisten, meer expertise in de scholen en kennisdeling via netwerken.

Ondersteuningsteam 2.0

Inclusiever onderwijs vraagt om meer samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Dit heet integraal arrangeren. Integraal arrangeren vraagt meer kennis en vaardigheden van de IB-er en een specifieke inrichting van het ondersteuningsteam (OT). In 2023 start een pilot doorontwikkeling OT.

Commissies en netwerken

Regionale commissie

De regionale commissie (RC) bestaat uit directieleden en IB-ers uit het basisonderwijs en het Gespecialiseerd Onderwijs. De RC adviseert de regiomanagers over beleidsthema’s uit het Ondersteuningsplan.

Expertteam hoogbegaafdheid

De leden van het expertteam adviseren de regiomanagers met betrekking tot het beleid rondom hoogbegaafdheid (HB). Zij organiseren netwerkbijeenkomsten voor HB-specialisten en denken mee in het opleidingsaanbod.

Kwaliteitscommissie

De leden van de kwaliteitscommissie zijn opgeleid om kwaliteitsbezoeken uit te voeren op de scholen. Zij bezoeken in een periode van vier jaar alle scholen van de regio.

Tandemnetwerk

Op elke school is een tandem van directeur en intern begeleider(s). De tandems van de scholen vergaderen drie keer per jaar in Reeuwijk of Hardinxveld-Giessendam. Ze bespreken de thema’s uit het Ondersteuningsplan en actuele ontwikkelingen rond passend onderwijs.

IB-netwerk

De intern begeleiders ontmoeten elkaar twee keer per jaar in Reeuwijk of Hardinxveld-Giessendam. Ze bespreken inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen rondom de leerlingenzorg.

Netwerk hoogbegaafdheid

De specialisten hoogbegaafdheid komen twee keer per jaar bij elkaar op een locatie in de regio. Zij wisselen kennis en ervaringen uit en bespreken een inhoudelijk onderwerp.

OA-netwerk

De onderwijsassistenten ontmoeten elkaar twee keer per jaar in Reeuwijk of Hardinxveld-Giessendam. Ze bespreken een didactisch of een sociaal-emotionele onderwerp.