Regiomanager

René Dek

0652581159

m.c.dek@berseba.nl

Zorgmakelaar

Martien van Es

0652581166

a.m.vanes@berseba.nl

Secretariaat

Nathalie van Damme

0651600309

n.vandamme@berseba.nl

Over regio Zeeland

Berséba Zeeland is gevestigd in Kapelle. Samen met drie andere organisaties zitten we in het onderwijskundig centrum onder de naam: Bijéén.

Binnen regio Zeeland participeren 29 reformatorische basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs (ZML en SO-4).

Loket Zeeland

Algemene informatie over de loketfunctie vindt u onder Het Loket. Aanspreekpunt van het loket is de zorgmakelaar. Vragen over de mogelijkheden voor een passend onderwijsaanbod in onze regio kunt u aan de zorgmakelaar voorleggen.

Het Loket is telefonisch bereikbaar via 06-52581166  (Martien) of via 06-51600309 (Nathalie). Daarnaast is het Loket te bereiken via het mailadres loket-zeeland@berseba.nl.

Documenten voor het aanvragen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen voor regio Zeeland staan onder documenten Loket. Informatie over de eisen van het aan te leveren dossier staan bij Het Loket.

Vergaderdata Loket Zeeland 2023-2024 DV

Het loket vergadert één keer per maand, de data staan in de dataplanning.

Let op:

  • 17 mei 2024 is de uiterste inleverdatum voor aanvragen TLV’s
  • 14 juni 2024 is de uiterste inleverdatum voor herindicatie arrangementen.

Beleid Zeeland

Regioplan

Naast het Ondersteuningsplan is er een jaarplan voor regio Zeeland. In dit plan staat de regio specifieke uitwerking van het landelijke beleid. Daarnaast worden elk jaar de projecten/activiteiten in dit plan beschreven. Het regioplan voor 2022-2023 staat bij documenten.

Hoogbegaafdheid

Beleid en praktijk hoogbegaafdheid krijgt vorm op onze scholen. We hebben ons HB-beleid in twee posters samengevat.

Onder de naam Jex werken we met een plusklas po-vo. Hoogbegaafde kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen (na uitvraag van Jex) hiertoe aangemeld worden.

Kwaliteitszorg

De wijze waarop we kwaliteitszorg vorm en inhoud geven is in het regioplan beschreven. Documenten die bij de uitvoering van de kwaliteitsaudits gebruikt worden zijn te vinden het document ‘Audits, doel en werkwijze, auditkader’.

Commissies en netwerken

Regionale Commissie

De Regionale Commissie (RC) is betrokken in de beleidsvoorbereiding en de evaluatie van het uitgevoerde beleid in de regio. De volgende functies zijn daartoe dienstig:

  • Klankbordfunctie voor de regiomanager over ontwikkelingen binnen het scholenveld en gemeenten.
  • Adviesfunctie naar de regiomanager over de manier waarop het beleid van het samenwerkingsverband vertaald wordt in de regio.
  • Attentiefunctie naar de regiomanager om nieuwe beleidsthema’s in te brengen op het niveau van het landelijk samenwerkingsverband en over deze beleidsthema’s in de RC met elkaar te spreken.

De RC wordt bemenst door sleutelfiguren in de beleidsvoorbereiding en uitvoering in de regio. De RC is een kleine en daadkrachtige groep die voldoende mandaat binnen de eigen organisaties heeft. De zittingsduur is verbonden aan het uitoefenen van een functie op beleidsmatig/aansturend niveau in de regio. Naast de regiomanager zitten de bestuurders van Colon, de coöperatiedirecteur VBSO-scholen en de bestuurder van de SO/SBO-school in de RC.

Directienetwerk en IB-netwerk

Zowel directeuren als interne begeleiders ontmoeten we enkele keren per jaar in netwerkbijeenkomsten (dataplanning). Scholen zijn eigenaar van de eigen ontwikkeling, van de ontwikkeling in de regio en van de ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Directeuren en intern begeleiders zijn cruciale functionarissen in de schoolorganisaties rondom beleidsvoering. Intensieve betrokkenheid van hen bij de vormgeving van het regionale en landelijke beleid is van belang voor het draagvlak binnen scholen voor het beleid van de regio en het samenwerkingsverband.
De taakstelling van het directienetwerk is beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming (voor zover betrekking hebbend op regionaal beleid binnen de kaders van het ondersteuningsplan).
De taakstelling van het netwerk intern begeleiders is gericht op de inhoudelijke uitwerking van het beleid en intervisie in processen van uitvoering van beleid. Hierbij vormt de deskundigheidsbevordering een belangrijk element.

Overige Commissies

Voor bepaalde afgebakende taken stelt de regio uitvoeringscommissies in. Deze commissies voeren onder verantwoordelijkheid van de regiomanager het beleid uit.

Kwaliteitscommissie

Elke school heeft de verantwoordelijkheid de kwaliteit van de basisondersteuning en extra ondersteuning op de eigen school te bewaken en op orde te houden. Daarnaast is kwaliteitszorg op het onderdeel ‘basiskwaliteit en ondersteuning een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regio. Een maal per vier jaar (per schoolplanperiode) wordt een externe audit uitgevoerd vanuit regio Zeeland van het samenwerkingsverband. Een maal per twee jaar voert de school een zelfevaluatie (interne controle en analyse) uit. In dit kader worden tweejaarlijks gegevens aangeleverd aan het samenwerkingsverband.
De regiomanager is voorzitter van de kwaliteitscommissie en heeft, naast anderen, een rol in de uitvoering van de kwaliteitsaudits. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de Regionale Commissie.

De taakstelling van de kwaliteitscommissie is tweeledig:

  • Beleidsvoorstellen doen en uitwerken rondom kwaliteitszorg
  • Uitvoeren (of doen uitvoeren) van de audits.

Door middel van het uitvoeren van audits toetst de kwaliteitscommissie de kwaliteit van de basisondersteuning binnen de school aan hand van het ondersteuningsprofiel. Daarnaast zal, in voorkomende gevallen, ook de kwaliteit van de extra ondersteuning getoetst worden.

Netwerkcommissie intern begeleiders

In het netwerk spreken de intern begeleiders over ontwikkelingen rond ondersteuning aan leerlingen. Ze organiseren gezamenlijk deskundigheidsbevordering. De commissie bestaat naast de regiomanager uit twee IB’ers.

Projectcommissies

De regiomanager is bevoegd om, na overleg met de RC, een projectcommissie in te stellen. Kenmerk van een projectcommissie is dat ze een afgebakende opdracht heeft met een duidelijk omschreven resultaat. De kosten voor zo’n projectcommissie komen ten laste van het regionale budget. Deelnemers van een projectcommissie zullen zo veel mogelijk vanuit de scholen betrokken worden. Bekostiging op basis van vacatiegelden.