In de vroege jaren wordt de basis gelegd voor het latere leren van taal en rekenen maar ook voor verschillende executieve vaardigheden. Het is dus van belang dat een jong kind zijn onderwijstijd start op de plek waar ze zo goed mogelijk kunnen aansluiten op wat hij/zij nodig heeft.

DJK, JRK en OZA

In Ochten is er de DJK (dagbehandeling jonge kind) van de De Schutse. Voor jonge kinderen bij wie sprake is van perspectief op doorstroom naar het onderwijs, geven zij een combinatie van onderwijs en zorg. De ondersteuningsbehoeften van het jonge kind wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken wat voor deze leerling een passende plek zou kunnen zijn.

Op de Rehobothschool in Barneveld zijn er de JRK- (Jong Risico Kinderen) en OZA- (Onderwijs Zorg Arrangement) groepen. Binnen de JRK-groepen kijken en luisteren ze naar kinderen om te zien wat ze nodig hebben aan begeleiding. Hier sluiten ze in het onderwijsaanbod op aan zodat de kleuters zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. De OZA-groep is voor kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar met gedrag waar zorgen over zijn. Er wordt onderwijs geboden vanuit Rehoboth Onderwijs en zorg en behandeling door jeugdzorginstelling Youké in nauwe samenwerking met (pleeg)ouders.

Wat de verschillen zijn in dit aanbod staat overzichtelijk weergegeven in dit document.

Samen voor een goede start

Het is belangrijk om goed in kaart te brengen op welke plek het jonge kind het beste tot ontwikkeling komt. Regulier waar het kan en speciaal waar het moet. Vroegtijdig contact en overleg met ouders is essentieel. Soms vraagt een voorschoolse voorziening aan de IB-er om te komen observeren en soms blijven er vragen over wat het beste is. In zo’n situatie kan je vanaf nu ondersteuning vragen van een consulent jonge kind door dit formulier te mailen naar contactpersoonjongekind@berseba.nl. Dit geldt voor kinderen vanaf drie jaar en wordt bekostigd door Berséba. Zo werken we samen aan een goede start.