Steeds meer kinderen gaan voordat zij naar de basisschool gaan, naar een peuterspeelzaal of voorschoolse voorziening. Veel scholen werken nauw samen met de (christelijke) peuterspeelzaal in de buurt. Het is belangrijk dat de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepel verloopt.

We adviseren een warme overdracht van de pedagogisch medewerker, waarbij deze vertelt hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen en welke ondersteuning het kind eventueel nodig heeft. Ook draagt de pedagogisch medewerker de gegevens uit het kind volgsysteem over als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Dit helpt bij een goede start op de basisschool.

Het is belangrijk om op tijd in gesprek te gaan met ouders. Vraag ouders bij aanmelding of er zorgen zijn om de ontwikkeling. Als dit het geval is, ga dan met ouders in gesprek als het kind 3,5 jaar is, zodat er op tijd een passende plaats gevonden wordt voor het kind.

Vraag de voorschoolse voorziening om de naderende overgang naar het onderwijs in gedachten te houden. Kan dit kind straks functioneren in een setting waar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid gevraagd wordt terwijl er meer kinderen zijn en juist minder begeleiding? Als daar twijfels over zijn, ga dan uiterlijk als het kind 3,5 jaar is, hierover het gesprek aan met ouders en de basisschool om te anticiperen op een passende onderwijsplaats.

Bij een peuter met extra ondersteuningsbehoeften zijn er verschillende mogelijkheden om dit in gezamenlijkheid op te pakken:

  • De intern begeleider van de basisschool observeert bij de peuterspeelzaal en denkt mee over de ontwikkeling en een passende onderwijsplek. De intern begeleider kan de orthopedagoog hierbij betrekken.
  • Er kan ambulante begeleiding aangevraagd worden, via de zorgmakelaar, vanaf dat een kind 3 jaar is, om advies te geven richting onderwijs. Dit wordt bekostigd door Berséba.
  • Er kan een Voorschool Ondersteuningsteam (VOT) georganiseerd worden met de ouders, de peuterspeelzaal, de intern begeleider en de reeds betrokken jeugdarts. Het doel is om een passende plek te vinden in het onderwijs, een zorglocatie of een verlengd verblijf in de voorschoolse voorziening. Voor dit overleg kan indien nodig ook een bij de voorschoolse voorziening of school betrokken orthopedagoog aansluiten. De zorgmakelaar sluit aan als er vermoedelijk een (zorg-)onderwijsarrangement of Toelaatbaarheidsverklaring nodig is. Als zorg voorliggend is, dan is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om een passende plaats te zoeken.

In sommige jeugdhulpregio’s worden door andere samenwerkingsverbanden al Voorschools Ondersteuningsteams georganiseerd. Het is ook mogelijk om hier gebruik van te maken en een casus in te brengen.