Op 16 april 2024 heeft Patrick Bakker de vierde bijeenkomst over het nieuwe OP gegeven. Hij heeft met ons nagedacht over de manier waarop wij naar een kind kijken en hoe we dat verwoorden in een OP. We hebben niet alleen stil gestaan bij het starten van een OP. Ook de tussenevaluatie, het bijstellen van een OP, de jaarovergang, het borgen van afspraken en de eindevaluatie zijn aan de orde geweest. In de PPT kun je een en ander teruglezen.

‘Het gebruik van het nieuwe format leidt tot verbetering van de kwaliteit van het OP!
Een nadeel is wel, dat de leerling stamkaart niet meer zichtbaar is. Het helpt het Loket erg als de IB-er in het integratief beeld schrijft in welke groep de leerling zit.’ aldus Ellen van Pelt
.

Ieder een eigen rol

De leerkracht en de IB-er hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid ten opzichte van het OP. Bijvoorbeeld de stimulerende en belemmerende factoren kan de leerkracht in het OP schrijven.
In het ondersteuningsteam (OT) hebben het kind, de ouders en externe deskundigen ook hun inbreng. Het is belangrijk, dat iedereen in het OT vooraf dezelfde informatie krijgt en hetzelfde doel voor ogen heeft. Jonge kinderen zitten niet bij het OT, maar via kindgesprekken halen we hun inbreng op.

Aandachtspunten voor het maken van een OP

Het starten en schrijven van een OP vraagt om een zorgvuldige aanpak. In de documenten ‘kaders aanvraag toelaatbaarheidsverklaring’ en ‘kaders aanvraag arrangementen’ zijn de aanwijzingen opgenomen, die we tijdens de trainingen hebben benoemd. In het gespecialiseerd onderwijs wordt voor elke leerling een OP opgesteld. In het reguliere onderwijs alleen voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Een melding aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) doe je alléén voor een leerling een OP, waarbij een door de ouders ondertekend handelingsdeel is.

Na de trainingen heeft Patrick de zorgmakelaars en de leden van de vier Loketten gesproken over de inhoud van de vier bijeenkomsten. Hierbij is de ‘Handleiding en afspraken OP in ParnasSys‘ aan de orde geweest. Voor technische vragen kun je dit document raadplegen. Vragen over de inhoud kunnen de IB-ers stellen aan Ellen van Pelt.  

Volgend cursusjaar organiseren we een opfrismoment. Hierover volgt nadere informatie.