Dit schooljaar zijn er weer verschillende nieuwe directeuren en intern begeleiders gestart op de scholen. Scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband Berséba. Maar wat betekent het nu om een school van Berséba te zijn? Daarover gingen regiomanagers, zorgmakelaar, schooldirecteuren en intern begeleiders met elkaar in gesprek op woensdag 6 september.

Onderwerpen als het Ondersteuningsplan, beleidsrijk begroten en verantwoorden, het Loket, en de verschillende netwerken passeerden de revue. We maakten vooral ook kennis met elkaar en spraken wederzijdse verwachtingen uit.

Ons gezamenlijke doel is: samenwerken aan inclusiever onderwijs, zodat alle kinderen een passende onderwijsplek hebben die thuisnabij is. Als reguliere  en speciale scholen in onderlinge afstemming en in nauwe samenwerking met de bureauorganisatie, want samen zijn wij Berséba.

Wil je ook meer weten over Berséba? Kijk rond op deze website, bezoek een van de netwerkbijeenkomsten of neem contact met ons op.