We stimuleren scholen die stappen zetten in het realiseren van herbergzaam, inclusiever onderwijs en willen experimenteren met vernieuwende vormen van onderwijs. Zo werken we met elkaar aan passende ondersteuning voor alle kinderen van onze scholen.

Een aantal voorwaarden zijn belangrijk:

  • Het plan sluit aan bij de doelstellingen van een of meerdere programmalijnen van het Ondersteuningsplan 2023 – 2027 van Berséba, namelijk expertise, maatwerk of samenwerken.
  • Het project wordt, bij voorkeur, door meerdere scholen gezamenlijk opgepakt.
  • De projectsubsidie is tijdelijk van aard.
  • Het project is innovatief en vernieuwend t.o.v. het al bestaande aanbod binnen ons samenwerkingsverband.
  • Er is geen landelijke subsidie beschikbaar voor het project.
  • De vernieuwing wordt door de school geborgd in haar onderwijskundige aanpak.

Voor de aanvraag van een projectsubsidie wordt een projectplan geschreven, door middel van een vast format. Er vindt hierover altijd overleg plaats met de regiomanager.