Regiomanager a.i.

Ronald Post

0645719509

r.post@berseba.nl

Zorgmakelaar Noordoost

Krijnie Schaap

0622449486

k.schaap@berseba.nl

Secretaresse

Jintie Compagner

0657677306

j.compagner@berseba.nl

Over regio Noordoost

De regio Noordoost bestaat uit 37 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs, beiden gevestigd in Zwolle. Sinds schooljaar 2018-2019 is er ook een nevenvestiging van het speciaal onderwijs op Urk. Alle scholen samen in deze regio hebben bijna 8000 leerlingen.

Kantooradres: Puttenstraat 20, 8281 BP Genemuiden
Telefoon: 0645719509

Loket Noordoost

Algemene informatie over de loketfunctie vindt u onder Het Loket. Het Loket is telefonisch bereikbaar via 0622449486.
Daarnaast is het Loket te bereiken via het mailadres loket-noordoost@berseba.nl.

Documenten voor het aanvragen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen, criteria en handleidingen voor Kindkans via ParnasSys staan bij Het Loket.

Vergaderdata Loket regio Noordoost 2022-2023

Het loket komt bijeen op D.V. 7 november, 28 november, 19 december 2022 en op 23 januari, 13 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, **5 juni, 26 juni 2023.
De dossiers voor aanvragen voor arrangementen of TLV’s moeten uiterlijk een week voor de genoemde vergaderdata via Kindkans ingediend zijn bij Het Loket.

**De laatste Loket-vergadering waarin TLV-aanvragen worden besproken met een ingangsdatum van augustus 2023 is 5 juni 2023. Dat betekent dat de aanvragen tot  uiterlijk dinsdag 30 mei kunnen worden ingediend.

Beleid Noordoost

Kwaliteitsbeleid

In de regio Noordoost bewaken we de kwaliteit door middel van audits. Opgeleide auditoren bezoeken in 4 jaar alle scholen binnen de regio en doen verslag van hun bevindingen.

Intervisie

Binnen de regio zijn er scholen aan elkaar gekoppeld die met elkaar één keer per jaar een intervisie houden. Bij een intervisie wordt de ontvangende school geacht een onderwerp in te brengen. De andere scholen kunnen vanuit eigen expertise en met het oog op de onderlinge samenwerking advies geven.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid heeft door een subsidie een impuls gekregen. We streven naar een opgeleide HB-specialist op elke school. Het HB-netwerk organiseert (scholing)dagen waarbij expertise gedeeld kan worden. Doelstelling voor de komende jaren is om een dekkend netwerk binnen regio Noordoost te creëren voor leerlingen die extra hulp nodig hebben in verband met hoogbegaafdheid.

Schoolondersteuningteams

Schoolondersteuningteams (SOT) leveren vanuit samenwerking en expertise maatwerk voor zorgleerlingen van de betreffende school. In het SOT hebben verschillende partijen zitting: Intern begeleider, orthopedagoog, de ouders, medewerkers vanuit de gemeente (CJG of wijkteam) et cetera. Door de zorg breder te trekken en de verschillende partijen mee te laten denken, komen we vaker tot een complete aanpak dan alleen een aanpak op school. Ook de thuissituatie komt in beeld en kan waar nodig ondersteuning krijgen.

Binnen de regio Noordoost zien we verschillen in de werkwijze van de SOT’s. De komende periode worden scholen en IB’ers hierin verder geschoold.

Commissies en netwerken

In de regio Noordoost functioneren de volgende commissies:

De regionale commissie

De regionale commissie (RC) is een klankbord met in totaal vijf deelnemers uit de regio: twee IB’ers en drie directeuren, waaronder één van het SO/SBO. Deze RC denkt gevraagd en ongevraagd mee met beleidsmatige zaken.

De kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie is een klankbordgroep specifiek gericht op het kwaliteitsbeleid binnen de regio.

De samenstelling van de commissies staat onder documenten.

IB netwerken

Binnen de regio zijn zes groepjes IB’ers van verschillende scholen die samen een ‘netwerk’ vormen. Ze organiseren zelf hoe vaak ze bijeen komen en welke onderwerpen ze bespreken.