Regiomanager

Hendri Last

0683579441

h.last@berseba.nl

Regiomanager

Gert van Roekel

0623505041

gertvanroekel@berseba.nl

Zorgmakelaar Noordoost

Krijnie Schaap

0622449486

k.schaap@berseba.nl

Zorgmakelaar Noordoost

Johanna Hoogendoorn

0619997740

j.hoogendoorn@berseba.nl

Secretaresse

Jintie Compagner

0657677306

j.compagner@berseba.nl

Over regio Noordoost

De regio Noordoost bestaat uit 37 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs, beiden gevestigd in Zwolle. Sinds schooljaar 2018-2019 is er ook een nevenvestiging van het speciaal onderwijs op Urk. Alle scholen samen in deze regio hebben bijna 8000 leerlingen.

Kantooradres: Kerklaan 6, 7951 CD Staphorst
Telefoon: 0683579441

Loket Noordoost

Algemene informatie over de loketfunctie vindt u onder Het Loket. Het Loket is telefonisch bereikbaar via 0622449486.
Daarnaast is het Loket te bereiken via het mailadres loket-noordoost@berseba.nl.

Documenten voor het aanvragen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen, criteria en handleidingen voor Kindkans via ParnasSys staan bij Het Loket.

Vergaderdata Loket regio Noordoost 2023-2024

18 september 2023, 9 oktober 2023, 6 november 2023, 27 november 2023, 18 december 2023, 15 januari 2024, 12 februari 2024, 18 maart 2024, 22 april 2024, 27 mei 2024, 10 juni 2024.

Aanvraag TLV of plaatsing bovenschoolse HB-voorziening

  • 27 november 2023: laatste vergadering voor (TLV-)aanvraag voor plaatsing S(B)O of HB-voorziening na de Kerstvakantie, dat betekent dat de aanvragen tot uiterlijk 20 november 2023 kunnen worden ingediend.
  • 10 juni 2024: laatste vergadering voor (TLV-)aanvraag voor plaatsing S(B)O of HB-voorziening na de zomervakantie, dat betekent dat de aanvragen tot uiterlijk 3 juni 2024 kunnen worden ingediend.

 

Arrangementen medisch-lichamelijk die aflopen per 31-12-2023

– In oktober/november moeten de scholen indien noodzakelijk een nieuw medisch-lichamelijk arrangement aanvragen voor 2024*. Dit arrangement loopt van 01-01-2024 tot en met 31-12-2024.
– Arrangementen voor kinderen met een stabiele ondersteuningsbehoefte en stabiele kindfactoren kunnen ook voor meerder jaren aangevraagd/afgegeven worden.
– Mocht een arrangement eerder afgerond worden, dan gaan we ervan uit dat de school dit meldt bij de zorgmakelaar en dan zal het arrangement afgerond worden.

*Arrangementen van leerlingen in groep 8 kunnen worden verlengd tot en met 31-7-2024.

Beleid Noordoost

Kwaliteitsbeleid

In de regio Noordoost bewaken we de kwaliteit door middel van audits. Opgeleide auditoren bezoeken in 4 jaar alle scholen binnen de regio en doen verslag van hun bevindingen.

Intervisie

Binnen de regio zijn er scholen aan elkaar gekoppeld die met elkaar één keer per jaar een intervisie houden. Bij een intervisie wordt de ontvangende school geacht een onderwerp in te brengen. De andere scholen kunnen vanuit eigen expertise en met het oog op de onderlinge samenwerking advies geven.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid heeft door een subsidie een impuls gekregen. We streven naar een opgeleide HB-specialist op elke school. Het HB-netwerk organiseert (scholing)dagen waarbij expertise gedeeld kan worden. Doelstelling voor de komende jaren is om een dekkend netwerk binnen regio Noordoost te creëren voor leerlingen die extra hulp nodig hebben in verband met hoogbegaafdheid.

Schoolondersteuningteams

Schoolondersteuningteams (SOT) leveren vanuit samenwerking en expertise maatwerk voor zorgleerlingen van de betreffende school. In het SOT hebben verschillende partijen zitting: Intern begeleider, orthopedagoog, de ouders, medewerkers vanuit de gemeente (CJG of wijkteam) et cetera. Door de zorg breder te trekken en de verschillende partijen mee te laten denken, komen we vaker tot een complete aanpak dan alleen een aanpak op school. Ook de thuissituatie komt in beeld en kan waar nodig ondersteuning krijgen.

Binnen de regio Noordoost zien we verschillen in de werkwijze van de SOT’s. De komende periode worden scholen en IB’ers hierin verder geschoold.

Commissies en netwerken

In de regio Noordoost functioneren de volgende commissies:

De regionale commissie

De regionale commissie (RC) is een klankbord met in totaal vijf deelnemers uit de regio: twee IB’ers en drie directeuren, waaronder één van het SO/SBO. Deze RC denkt gevraagd en ongevraagd mee met beleidsmatige zaken.

IB netwerken

Binnen de regio zijn zes groepjes IB’ers van verschillende scholen die samen een ‘netwerk’ vormen. Ze organiseren zelf hoe vaak ze bijeen komen en welke onderwerpen ze bespreken.