Thuiszitten zonder onderwijs heeft grote gevolgen voor een leerling. Digitaal afstandsonderwijs biedt kansen. In de Leerplichtwet is deze manier van onderwijs volgen niet opgenomen. Dit komt o.a. omdat in de Leerplichtwet geregeld schoolbezoek voor elke leerling vereist is.

Er is dus een wetswijziging nodig om digitaal afstandsonderwijs wettelijk mogelijk te maken. Om leerlingen niet te laten wachten op deze wetswijziging roept de minister scholen en samenwerkingsverbanden op om afstandsonderwijs nu al vorm te geven binnen de bestaande juridische kaders. Het actieprogramma Digitale School geeft scholen en samenwerkingsverbanden alle nodige informatie.

Maatwerk door afstandsonderwijs

Met de term ‘digitaal afstandsonderwijs’ wordt niet beoogd een landelijke internetschool tot stand te brengen. Een kind dat niet naar school kan, blijft ingeschreven bij een gewone, fysieke school. Elk kind heeft namelijk persoonlijke contacten nodig met leerkrachten en leeftijdsgenoten die je kennen.
Maatwerk op het gebied van afstandsonderwijs is ook nu al mogelijk door toepassing van de Beleidsregel afwijking onderwijstijd. Het Ministerie heeft, in samenwerking met de inspectie, twee brochures gemaakt over de mogelijkheden voor digitaal afstandsonderwijs binnen de huidige wet- en regelgeving:

  • Een brochure voor ouders over wat zij van de school mogen verwachten en waar zij hulp kunnen krijgen.
  • Een brochure voor professionals over wat mogelijk is binnen de huidige kaders en welke hulp scholen kunnen bieden bij de realisatie van digitaal afstandsonderwijs.

Op 27 februari organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een interactief webinar over dit onderwerp voor scholen en samenwerkingsverbanden.

Financiën

Boven op de reguliere bekostiging die de samenwerkingsverbanden ontvangen, komt er structureel extra geld beschikbaar voor digitaal afstandsonderwijs voor kinderen die niet of niet volledig naar school gaan. In 2024 is er € 7,35 miljoen extra beschikbaar en vanaf 2025 structureel € 7,85 miljoen. De minister heeft ervoor gekozen de beschikbare extra middelen via een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden ter beschikking te stellen. In de loop van 2024 wordt deze subsidieregeling gepubliceerd.

Over de contouren en de planning hiervan wordt de kamer geïnformeerd door middel van de Voortgangsrapportage Verbeteraanpak passend onderwijs (verwacht in maart 2024).