Op 19 oktober ontmoetten we ruim dertig directeuren en IB-ers tijdens een bijeenkomst over het concept-ondersteuningsplan (OSP) en de begroting.

De directeuren herkenden in het concept OSP de inhoud van de besprekingen tijdens de netwerkbijeenkomsten van 2021-2022. Ze gaven aan ruimte te ervaren om de eigen praktijk van de school te ontwikkelen. Over de rollen en verantwoordelijkheden van scholen, de bureauorganisatie en de gemeenten waren de meningen genuanceerder. De directeuren vroegen aandacht om de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenten scherper te formuleren.

Daarnaast vragen de aanwezigen of de inspanningen van de scholen in hun verlangen naar inclusiever onderwijs voldoende is gewaardeerd. Het SWV mag de scholen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. De scholen aan de randen van de regio ervaren spanning tussen thuisnabij onderwijs en deelname aan het Gespecialiseerd Onderwijs. Over tijdig verwijzen moeten we nadenken. Het blijft een zoektocht om onderwijs en jeugdhulp te verbinden en daarnaast de kernopdracht van het onderwijs niet uit het oog te verliezen.

De gemaakte opmerkingen nemen de regiomanagers mee. In de komende maanden vinden gesprekken plaats met gemeenten. Alle aanvullingen en opmerkingen zal het MT overwegen en waar mogelijk verwerken in het definitieve OSP, dat na december voor OOGO naar de gemeenten wordt gestuurd.