Alle directeuren werken samen met hun team aan het nieuw schoolplan. Veel werk is al uitgevoerd. Veel input is verzameld, waaronder de input vanuit het Ondersteuningsplan (OSP) van Berséba. Dit OSP is samen met de directeuren en de IB-ers tot stand gekomen. Het is van ons allemaal.

Uit een peiling onder directeuren in oktober 2022 bleek, dat de directeuren in onze regio zich herkennen in het OSP en dat zij ruimte voelen om hun schoolontwikkeling vorm te geven binnen de kaders van het OSP. De Inspectie vraagt steeds vaker hoe het beleid van het samenwerkingsverband terug te zien is in het beleid van de school. Het schoolplan moet dus elementen bevatten uit het OSP.

Om jullie hierbij een handreiking te doen, hebben we een format gemaakt. Dit format kun je ter ondersteuning en ter inspiratie gebruiken. Het is bedoeld om inzichtelijk te maken wat je op de genoemde doelen in het OSP al hebt bereikt en wat je verder wilt ontwikkelen. We beginnen immers niet bij nul! We doen al veel en hebben met elkaar al veel bereikt. Laten we dat niet vergeten maar dat vasthouden, voordat we onze ambities opschrijven. Omdat veel scholen al in de afrondende fase van hun schoolplan zitten, verwachten we dat het wel zal lukken om dit format te vullen.

De opbouw is als volgt:

  • Het format bestaat uit 3 pagina’s, met op elke pagina een tabel voor één van de programmalijnen (expertise, maatwerk en samenwerken) uit het OSP.
  • In de eerste kolom staat wat de school gaat doen bij de genoemde programmalijnen. Deze zijn overgenomen uit het Ondersteuningsplan, uit de paragrafen 5.4, 6.4 en 7.4 (’Wat gaan we doen’).
  • In de tweede kolom kun je noteren wat je als school op deze punten al hebt ontwikkeld of hebt bereikt.
  • In de derde kolom beschrijf je wat je ambities zijn. Wat wil je gaan ontwikkelen of waaraan wil je gaan werken?
  • In de laatste kolom kun je invullen wat nodig hebt van het SWV of van een andere school, of wat jij zelf te bieden hebt aan collega-scholen.

Het ingevulde format is dus voor eigen gebruik. Je hoeft het niet naar de regiomanagers te sturen.

We hechten aan kennisdeling tussen de scholen. Daarom willen we tijdens een volgend tandemnetwerk de gelegenheid geven om over het format in gesprek te gaan, met name over de laatste kolom. Als uit deze kolom blijkt dat er brede behoefte is rondom een bepaald thema, dan kunnen we daar in onze regio aandacht aan besteden.