Het document ‘kaders aanvraag arrangementen medisch en cognitief’ bevat alle informatie over de route naar het indienen van een aanvraag van een extra ondersteuningsarrangement.

Recent is op de website een nieuw format van het document ‘specificatie plan financiering arrangement’ toegevoegd. Download het format hieronder. Het format is ook te vinden onder ‘Loketdocumenten’ van de Regio Randstad.

Het Loket vraagt de scholen dit document in te vullen en toe te voegen aan het dossier bij een aanvraag om inzicht te krijgen in hoe de school de drie uren hulp vanuit de basisondersteuning invult, hoe de school de arrangementsuren voor het kind wil gaan inzetten en wat de eventuele bijdrage van de gemeente is (in het geval van jeugdhulp op school).

De uren van een toegekend arrangement van Berséba worden berekend op basis van het uurtarief van een onderwijsassistent. Het is dan ook de bedoeling de gelden te besteden aan directe begeleidingsmomenten met de leerling. Collegiale overlegmomenten, besprekingen en het voorbereiden van lesmateriaal kunnen hiervoor dus niet worden ingezet.