We streven naar het inclusiever worden van ons onderwijs, zodat we alle kinderen van de aangesloten scholen een passende onderwijsplek kunnen bieden die thuisnabij is. Met drie programmalijnen willen we de komende jaren deze ambities waar kunnen maken. Maatwerk, is één van deze drie.

Om een passende plek te kunnen geven is het nodig dat we passende ondersteuning bieden. Het proces om te bepalen welke ondersteuning passend is noemen we ‘arrangeren’. We doen dit handelingsgericht en integraal. We bedenken een aanpak die voor de leerling, de leerkracht en de ouders werkt. Hierbij leunen we op een stevige basis: goed onderwijs met goede basisondersteuning en duidelijkheid over de extra ondersteuning die de school kan bieden.

Per programmalijn is in het OSP beschreven wat het samenwerkingsverband, de school en de gemeente gaan doen. Als we inzoomen op het onderdeel arrangeren zijn de volgende verwachtingen beschreven:

  • SWV: hanteert duidelijke criteria voor het beoordelen van aanvragen voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen.
  • School: implementeert handelingsgericht en integraal arrangeren in de ondersteuningsstructuur van de school en staat open voor het bieden van maatwerk waar dit nodig is.
  • Gemeente: participeert in de ondersteuningsteams van de scholen om samen integraal te arrangeren, zodat de inzet van ondersteuning en (jeugd)hulp zo optimaal mogelijk op elkaar is afgestemd.

Het SWV faciliteert scholen bij het implementeren van handelingsgericht en integraal arrangeren. Verschillende scholen arrangeren zelf de gedragsarrangementen met het OT. Op deze manier kan snel de ondersteuning geboden worden die nodig is. We gunnen dit iedere school.