Op 23 en 25 mei hebben we de laatste netwerkbijeenkomsten van dit cursusjaar gehouden met directeuren en IB-ers. Verschillende onderwerpen zijn besproken.

  • Aan de hand van een metafoor en een filmpje over de paarden van Marrum hebben we gesproken over samen optrekken en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons SWV.
  • In groepjes hebben de deelnemers gesproken over de verbinding tussen schoolplan en ondersteuningsplan. In deze groepjes is aangegeven wat de scholen nodig hebben van Berséba en van collega scholen. Van de aangeleverde thema’s gaan we met o.a. de volgende punten aan de slag: een HB-voorziening, REA en LEA en het OT. Tijdens de netwerkbijeenkomsten komen we hierop terug. De nieuwkomersklas en NT2 vallen niet onder passend onderwijs. Hier doen we niets mee. De deelnemers hebben ook geformuleerd wat ze te bieden hebben aan een collega-school.
  • De pilot audits is afgesloten. De ervaringen van deelnemers aan de pilot zijn positief. Zowel de voorbereiding als de audit-dag kosten relatief weinig tijd. De deelnemers zijn erg tevreden over de opbrengst van de audit. Naast complimenten en bevestiging zijn er relevante aandachtspunten waar de school mee verder kan. We hebben besloten om in de komende planperiode de audits op alle scholen te laten uitvoeren. De planning staat op de pagina van Randstad.
  • De auditcommissie heeft een samenvattend verslag geschreven voor de regiomanagers. Dit verslag is via dit bericht te vinden.
  • Het proces voor de financiële medeverantwoordelijkheid is duidelijk. De aanwezigen zijn blij met het uitrolmenu dat in het format voor beleidsrijk begroten is gebouwd. De notitie LEA en REA is vastgesteld.
  • Met ingang van het nieuwe cursusjaar betalen de scholen voor alle AB-trajecten de eerste 14 uur. Een aanvraag voor AB doet de school via Kindkans. De zorgmakelaar zet deze meteen door naar de AB dienst, waardoor we bureaucratie verminderen. We vertrouwen erop dat scholen niet onnodig AB aanvragen.
  • We besluiten dat de OA-netwerkbijeenkomsten vanaf 2023-2024 op woensdagmorgen gehouden worden.

Van de beide bijeenkomsten is een actielijst gemaakt. Deze is hier te vinden.