Leerkrachten onderhouden nauw contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Vragen over deze ondersteuning of algemene vragen over passend onderwijs moeten ouders altijd eerst aan de leerkracht of de intern begeleider van de de school stellen.
Voor een onafhankelijk advies kunnen ouders terecht bij het Loket van het samenwerkingsverband of bij het ouder- en jeugdsteunpunt.

De taken van het Loket zijn:

  1. Advies geven
  2. Extra ondersteuningsarrangementen toekennen
  3. Adviseren over toelaatbaarheidsverklaringen voor het Gespecialiseerd Onderwijs

De uitgebreide omschrijving van deze taken staan op de pagina Het Loket.
Elke regio van Berséba heeft een eigen Loket. Informatie hierover staat onder Regio & Loket.

De school betrekt ouders altijd bij een aanvraag voor een extra ondersteuningsarrangement (EOA) of een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De interne begeleider dient de aanvraag in bij het Loket. Deskundigen binnen het Loket bespreken het dossier en adviseren de regiomanager over de aanvraag. Na goedkeuring door de regiomanager wordt het EOA of de TLV toegekend. De zorgmakelaar informeert de school over dit besluit. De school communiceert verder met ouders.

Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van Berséba over een afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring. Berséba hanteert hiervoor deze een bezwaar- en beroepsprocedure.