Berséba ontvangt middelen vanuit de overheid voor het realiseren van Passend Onderwijs. De hoogte van de rijksbijdrage is afhankelijk van de leerlingaantallen van de scholen die bij Berséba zijn aangesloten.
De bureauorganisatie heeft de wettelijke taak de ondersteuningsmiddelen te verdelen en toe te wijzen.

Financiële medeverantwoordelijkheid

In januari 2022 is besloten om over te gaan tot financiële medeverantwoordelijkheid (FMV) bij verwijzing naar het speciaal (basis-) onderwijs. Aan dit besluit is een ruime voorbereidingsperiode voorafgegaan, waarin dit thema met alle regio’s uitgebreid is doorgesproken.

De kern van de regeling is, dat de verwijzende school een bijdrage levert in de ondersteuningskosten van een leerling die verwezen is naar een school voor SBO of SO-gedrag. Het doel van deze regeling is een duurzame balans te vinden tussen solidariteit tussen de scholen in de regio en verantwoordelijkheid van elke school afzonderlijk.

We hebben de regeling verwerkt in een afzonderlijke notitie. Deze is te vinden bij de documenten.

 

Beleidsrijk begroten en verantwoorden

Jaarlijks verantwoordt Berséba de besteding van de middelen in het jaarverslag. Ook de middelen die aan de scholen overgedragen worden, vallen onder deze verantwoording. Daarom leggen de aangesloten scholen jaarlijks verantwoording af aan Berséba over de besteding van de ontvangen ondersteuningsmiddelen.

Vanuit de politiek zijn richtlijnen gegeven voor een meer inhoudelijke verantwoording door de scholen, om de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de inzet van de middelen helder te maken. Dat vraagt een goede doordenking van de begroting en de verantwoording. Hiervoor heeft Berséba een format ontwikkeld. In dit format zijn de drie programmalijnen uit het ondersteuningsplan opgenomen. De scholen begroten en verantwoorden met behulp van het format de inzet van de Berséba-middelen.

Vanaf 2023 vindt de verantwoording door de scholen plaats volgens het nieuwe format.

 

Begroting

Voor de begroting hanteert Berséba financiële uitgangspunten die zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan. De bestuurder stelt jaarlijks de begroting vast na goedkeuring door de Raad van Toezicht. De leden van de Vereniging nemen kennis van de begroting tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

In de begroting zijn volgende aspecten opgenomen:

  • kosten voor het beleid, zowel op landelijk als regionaal niveau
  • kosten voor inzet personeel
  • middelen voor extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs
  • middelen voor extra ondersteuning die aan de basisscholen worden overgedragen

De actuele begroting staat bij documenten.