Berséba ontvangt middelen vanuit de overheid voor het realiseren van Passend Onderwijs. De hoogte van de rijksbijdrage is afhankelijk van de leerlingaantallen van de scholen die bij Berséba zijn aangesloten.
De bureauorganisatie heeft de wettelijke taak de ondersteuningsmiddelen te verdelen en toe te wijzen.

Begroting

Voor de begroting hanteert Berséba financiële uitgangspunten die zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan. De bestuurder stelt jaarlijks de begroting vast na goedkeuring door de Raad van Toezicht. De leden van de Vereniging nemen kennis van de begroting tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

In de begroting zijn volgende aspecten opgenomen:

  • kosten voor het beleid, zowel op landelijk als regionaal niveau
  • kosten voor inzet personeel
  • middelen voor extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs
  • middelen voor extra ondersteuning die aan de basisscholen worden overgedragen

De actuele begroting staat bij documenten. Vanwege de nieuwe bekostigingssystematiek in het primair onderwijs schakelen we per 1 januari 2023 over van een schooljaarbegroting naar een kalenderjaarbegroting. De begroting voor 2023 zal half december worden vastgesteld en op de website worden geplaatst.

Verantwoording besteding middelen

Jaarlijks verantwoordt Berséba de besteding van de middelen in het jaarverslag. Ook de middelen die aan de scholen overgedragen worden, vallen onder deze verantwoording. Daarom leggen de aangesloten scholen jaarlijks verantwoording af aan Berséba over de besteding van de ontvangen ondersteuningsmiddelen.

Vanuit de politiek zijn richtlijnen gegeven voor een meer inhoudelijke verantwoording door de scholen, om de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de inzet van de middelen helder te maken. Dat vraagt een goede doordenking van de begroting en de verantwoording. In 2022 is in de regio Randstad een pilot ‘Beleidsrijk begroten en verantwoorden’ uitgevoerd. De ervaringen van deze pilot zijn gedeeld met de regiomanagers van de andere drie regio’s. In het komende jaar gaan ook de andere regio’s aan de slag met deze manier van begroten en verantwoorden.