Het samenwerkingsverband moet de kwaliteit van het gevoerde beleid op orde hebben. Hierbij is Berséba sterk afhankelijk van het beleid van de scholen. Daarom zijn met de scholen afspraken gemaakt over de manier waarop kwaliteitszorg vormgegeven worden.

De informatie over de kwaliteit van de ondersteuning wordt op verschillende manieren verzameld.

Relatiebezoek

De regiomanager bezoekt elk jaar de scholen, al dan niet samen met de zorgmakelaar. Hij spreekt met de directeur en de intern begeleider(s) over beleid en ontwikkeling van het samenwerkingsverband in relatie tot het beleid van de school.

Kengetallen

Berséba verzamelt regionale en landelijke kengetallen. Het managementteam bespreekt de kengetallen op landelijk niveau. De regiomanager bespreekt de regionale kengetallen tijdens de contacten met de scholen. Op beide niveaus zijn de geconstateerde trends en ontwikkelingen onderwerp van gesprek.

Signaleren en advies

Het Loket bespreekt en beoordeelt de ingediende dossiers en geeft feedback op de kwaliteit hiervan.

Evaluaties

Om de twee jaar evalueert het Loket haar werkwijze en functioneren. De intern begeleiders worden gevraagd hieraan mee te werken. Op basis van de resultaten past het Loket zo nodig haar werkwijze aan.

Auditing

Elke regio heeft een kwaliteitscommissie met opgeleide auditoren. Zij auditen in vier jaar alle scholen van de regio. Na afloop van de audit ontvangt de school een auditrapport. De regiomanager ontvangt dit rapport ook en zal dit tijdens het jaarlijkse bezoek aan de orde stellen. De school is verantwoordelijk voor de wijze waarop de opbrengsten van de audit in het schoolbeleid opgenomen worden. Na afloop van een schooljaar ontvangt de regiomanager van de kwaliteitscommissie een analyse over de uitgevoerde audits. De resultaten van dit rapport krijgen een plaats in het regionale beleid. Ons draaiboek voor deze auditing is te vinden onder documenten.

Inspectie

Het samenwerkingsverband krijgt elke vier jaar bezoek van de Onderwijsinspectie. Leidend bij dit onderzoek is het Onderzoekskader voor samenwerkingsverbanden. Het laatste onderzoek heeft in 2022 plaatsgevonden. De inspectie beoordeelde de geleverde kwaliteit van Berséba ‘voldoende’ en ‘goed’. Het onderzoeksrapport is in te zien onder documenten.