De officiële naam van de Vereniging is: Vereniging Reformatorisch Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs. De werknaam van de Vereniging is: Berséba. Voor de uitleg van deze naam verwijzen wij u naar de pagina Naam Berséba.

De schoolbesturen van de aangesloten scholen zijn de leden van de Vereniging. Zij ontmoeten elkaar in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Eén van de taken van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht met het oog op de belangen van de vereniging. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten.
De ALV vergadert in de regel eenmaal per jaar, op de 3e maandag van juni. De stukken van de laatste ALV zijn te vinden onder documenten ALV.

Jaarstukken

Het jaarverslag van Berséba omvat de inhoudelijke en financiële verantwoording van de activiteiten in het achterliggende kalenderjaar. Het jaarverslag heeft twee delen: het bestuursverslag en de jaarrekening. Conform de statuten wordt het jaarverslag aangeboden aan de leden van de Vereniging. Tijdens de ALV wordt de jaarrekening vastgesteld. Eveneens conform de statuten wordt de meerjarenbegroting ter kennisgeving voorgelegd aan de leden van de Vereniging.

Voor de meest recente documenten verwijzen wij u naar de rubriek Jaarstukken.